Trajnime

Qendra për Zhvillim Profesional (QZHP) është themeluar në vitin 2006. DMK organizon programe trajnimi, formim profesional dhe certifikime profesionale me programe që vlerësohen nga ekspertë vendas dhe ndërkombëtar dhe nën autorizimin e institucioneve përkatëse qeveritare.

Të gjitha këto programe trajnimi dhe certifikime profesionale do të mbështeten  në ligjet vendore dhe ndërkombëtare që janë në fuqi, bazuar në dispozitat përkatëse të këtyre ligjeve ose ligjeve të tjera.

Në varësi të përmbajtjes së programit dhe kohëzgjatjes së këtyre trajnimeve, kandidatët pajisen me KONFIRMIME, CERTIFIKATA DHE DIPLOMA.

Programet profesionale të DMK-së janë akredituar nga institucionet kombëtare dhe ndërkombëtare, të tilla si Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK), Instituti i Chartered për Logjistikë dhe Transport (CILT) dhe Unioni Ndërkombëtar i Rrugëve – Akademia IRU. Disa nga këto trajnime janë porositur dhe zhvilluar nën Marrëveshjet me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Mjedisit (MIE) nga 2006 dhe 2010.

CPC-(M) Menaxher

Trajnimet zhvillohen në bazë të programeve nga IRU Academy dhe duke u bazuar në  Udhëzimin Administrativ Nr. 2006/15, të MTPT-së

CPC (D) Shofer

Ky program shërben për:

  • Shofer të transportit të mallrave
  • Shofer të transportit të udhëtarëve

ADR

Trajnimet zhvillohen në bazë të programeve nga IRU Academy dhe duke u bazuar në Udhëzimet Administrativ të MTPT-së, Nr. 2005/3 dhe 2006/11

DRG

Në këtë program pjesëmarrësit do të fitojnë njohuri mbi kërkesat ligjore, kufizimet operative, udhëzimet e paketimit, shënjimin, etiketimin, rregulloret për  dokumentacionin në lidhje me transportin e mallrave të rrezikshme…

TAHO

Trajnimet zhvillohen në bazë të programeve nga IRU Academy dhe duke u bazuar në Ligjin e Ri për transportin rrugor.

Seminarët për Shofer

Seminaret kanë për qëllim përmirësimin dhe zgjerimin e njohurive të Instruktorëve të licencuar të shoferëve dhe janë kërkesë ligjore për plotësimin e kushteve për përtëritjen e licencës nga Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit.

Mbikëqyrës në Inspektimin e Automjeteve

Trajnimi ka për qëllim që kandidatëve t`ju ofrojë njohuri të mjaftueshme në mësimin teorik dhe punën praktike, për të qenë profesionalisht të përgatitur për punë si inspektues të licencuar në këto qendra.

Trajnim për Operuesit e Kamionëve për Ngritje

Ky trajnim ofrohet për të gjithë kandidatët të cilët punojnë me kamion për ngritje.

Auto Shkolla

Auto shkolla është një entitet që u mëson aftësitë (trajnimin) kandidatëve për drejtues të automjeteve.

Instruktor i shoferëve

“Instruktor i shoferëve” është personi i autorizuar për aftësim të kandidatëve për shoferë nga pjesa praktike për kategorinë përkatëse