Seminarët për Shofer

Përmbajtja dhe qëllimi i trajnimit:

Seminarët kanë për qëllim përmirësimin dhe zgjerimin e njohurive të Instruktorëve të licencuar të shoferëve dhe janë kërkesë ligjore për plotësimin e kushteve për përtrirjen e licencës nga Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit.
Seminarët organizohen sipas grupëve dhe janë të obligueshme për pjesëmarrje (të paktën një herë brenda vitit kalendarik) për të gjithë instruktorët e shoferëve. Organizmi i seminarëve zhvillohet në përputhje me planin e vendosur, duke u bazuar në numrin e instruktorëve, të cilët i detyrohen këtyre seminarëve me qëllim të plotësimit të kushteve për (ri)licencim.
Temat që do të prezantohet në seminarë: Udhëzime kandidatit për patentë shofër mbi mënyrën e ngasjës në kryqëzim më rreth rrotullim, hyrja dhe dalja nga rreth rrotullimi si dhe  njohuritë dhe shkathtësitë që përvetësohen nga kandidati.

Dokumentet e nevojshme:

  • Aplikacioni (i cili merret më rastin e paraqitjes për seminarë);
  • Letërnjoftimi;
  • Patentë shoferi;
  • Licenca e Instruktorit të shoferëve;
  • Pagesa