Vendimet dhe procesverbalet

Vendimet dhe procesverbalet

Këtu mund t’i shkarkoni të gjitha vendimet, proceverbalet dhe dokumenta tjerë relevantë të strukturave organizative të Akademisë.

 

30.11.2023 Takimi i XII-te i KA-se_Rend Dite

30.11.2023 Takimi i XII-te i KA-se_Procesverbali dhe Rend Dite_ 30.11.2023

10.10.2023 Takimi i XI-te i KA-se_Procesverbali dhe Rend Dite_ 10.10.2023

10.10.2023 Takimi i XI-te i KA-se_Rend Dite

10.10.2023 Prosecverbal i takimit te Komitetit te Programeve

27.07.2023 Vendim nga Keshilli Akademik_Ndryshim Anetare_Sigurim te cilesise

27.07.2023 Vendim nga Keshilli Akademik per Riakreditim te programeve

27.07.2023 Vendim nga Keshilli Akademik_Kriteret per pranim te studenteve^.^

27.07.2023 Vendim nga Keshilli Akademik_Ndryshim anetari_Kodit_i Etikes^.^

27.07.2023 Vendim per caktimin e komisionit per akte normative

27.07.2023 Prosecverbal i takimit te Komitetit te Programeve

09.06.2022 Vendim nga Keshilli Akademik_studime

09.06.2022 Vendim nga Keshilli Akademik_Sigurim te cilesise

09.06.2022 Vendim nga Keshilli Akademik_masa diciplina

09.06.2022 Vendim nga Keshilli Akademik_Hulumtime shkencore

09.06.2022 Vendim nga Keshilli Akademik_Formim i Komiteti te Etikes^.^

Vendim nga Keshilli Akademik per lejimin e afatit te prillit

Vendim nga Keshilli Akademik per pragun e kalueshmerise

Vendim per perzgjedhjen e KD^.^

19.04.2023 Prosecverbal i takimit te Komitetit te Programeve_

09.12.2021 vendim mbi shpalljen e zgjedhjeve ne Akademi

Mbledhja e nente e KD se

Mbledhja e tete e KD se

Mbledhja e shtate e KD se

Mbledhja e gjashte e KD se

Mbledhja konstituive e KA

Mbledhja tete e KA

Mbledhja e gjashte e KA