Instituti për Sigurinë Rrugore dhe Hulumtimin e Transportit

Instituti për Siguri Rrugore dhe Hulumtime në Transport, përmes kërkimeve çon në zbulimin e njohurive të reja dhe teknologjive inovative që mund të zbatohen për problemet praktike. Puna kërkimore është rreshtuar në shtyllën e parë në strukturën organizative të Tempullit dhe siguron pjesën e të hyrave komerciale duke fuqizuar më shumë qëndrueshmërinë financiare të Tempullit.  Përmes rrjetit tonë në bashkëpunimet kërkimore ne lehtësojnë programet e shkëmbimit të studiuesve dhe studentëve duke nxitur bashkëpunime kërkimore me universitete, industri, biznes, qeveri, organizata jofitimprurëse dhe me komunitetet tjera duke lejuar një ndërthurje të qasjeve të specializuara dhe inovacionit ndërdisiplinor.

Drejtori i Institutit

Drejtori i Institutit është Dr. Sc. Mevlan Bixhaku