Dokumentet për regjistrim

Dokumentet për regjistrim

Regjistrimi në studimet e nivelit bachelor:Secili person, i cili ka mbaruar shkollën e mesme dhe ka kaluar testin e maturës mund të jetë kandidat potencial për regjistrim në Tempull.

Kandidati duhet të sjellë këto dokumente:

  • diploma dhe dëftesat e shkollës së mesme;
  • certifikata e testit të maturës;
  • certifikatën e lindjes, dhe
  • kopja e letërnjoftimit.

Regjistrimi në studimet e nivelit master:

Në një program të studimeve master mund të regjistrohen kandidatët të cilët kanë përfunduar studimet themelore bachelor nga drejtimi (profili) i njejtë si dhe të gjithë ata kandidatë që plotësojnë kushtet plotësuese për regjistrim të studimeve në profilin përkatës, si në vijim:
studentët që kanë përfunduar studimet themelore nga fusha e njëjtë e studimit sipas sistemit 4 vjeçar (240 ECTS), për ta fituar graden Master, duhet të akumulojnë së paku edhe 60 ECTS nga programi i profilit të njëjtë;
studentët që kanë mbaruar studimet në programe të ndryshme nga profili për të cilin konkurrojnë mund të regjistrohen në studime master mirëpo paraprakisht obligohen t’ i japin provimet themelore të atij programi të përzgjedhura nga niveli Bachelor. Kjo kategori e provimeve njihet si “Provimet Diferenciale”;
studentët që kanë përfunduar studimet themelore dhe kanë arritur 180 ECTS respektivisht 240 ECTS në një program studimi i cili përputhet më shumë se 50% me programin themelor të studimeve, obligohen të ndjekin programin vijues të studimeve Master dhe këta studentë lirohen nga dhënia e provimeve plotesuese (diferenciale).

Kandidati duhet të sjellë këto dokumente:

  • diploma bachelor;
  • transkripta e notave;
  • certifikatën e lindjes, dhe
  • kopja e letërnjoftimit.

Aplikimi bëhet online. FORMA E APLIKIMIT (tempulli.org)