Dokumentet për regjistrim

Dokumentet për regjistrim

Dokumentet e nevojshme për regjistrim për nivelin Bachelor janë:

● Çertifikata e lindjes
● Dëſtesat e shkollës së mesme (origjinale ose kopje e vërtetuar nga noteri)
● Diploma e shkollës së mesme (origjinale ose kopje e vërtetuar nga noteri)
● Çertifikata e testit të maturës të Kosovës apo çertifikatë ekuivalente e shkollës së mesme ndërkombëtare – minimum 12 vjet shkollim (origjinale ose kopje e vërtetuar nga noteri)
● Kopja e dokumentit të identifikimit
● 2 fotografi

Dokumentet e nevojshme për regjistrim për nivelin Master janë:

● Certfikata e lindjes
● Diploma e bachelorit (origjinale ose kopje e vërtetuar nga noteri)
● Certfikata e notave (origjinale ose kopje e vërtetuar nga noteri)
● Kopja e dokumentit të identifikimit
● 2 fotografi