Dokumentet për regjistrim

Dokumentet për regjistrim

Dokumentet e nevojshme pë regjistrim janë:
● Çertifikata e lindjes (origjinale ose kopje e vërtetuar nga noteri)
● Dëſtesat e shkollës së mesme (origjinale ose kopje e vërtetuar nga noteri)
● Diploma e shkollës së mesme (origjinale ose kopje e vërtetuar nga noteri)
● Çertifikata e testit të maturës të Kosovës apo çertifikatë ekuivalente e shkollës së mesme ndërkombëtare – minimum 12 vjet shkollim (origjinale ose kopje e vërtetuar nga noteri)
● Kopja e dokumentit të identifikimit
● 2 fotografi