TAHO

Përmbajtja dhe qëllimi i trajnimit:

Zhvillimet e fundit në marrëveshjet ndërkombëtare dhe rregulloret evropiane për kohën e ngasjes dhe pushimit janë duke pasur një ndikim të rëndësishëm në operacionet e transportit rrugor dhe logjistikës. Teknologjitë e reja të tilla si tahograf digjital luajnë një rol kyç në sigurinë rrugore duke e bërë më të qëndrueshëm zhvillimin dhe përdorimin e tyre të saktë përmes trajnimit profesional. Rregulloret dhe karakteristikat teknike të tahografët kan gjetur aplikim të duhur dhe gjithnjë e më kompleks.
Programi i Akademisë IRU për tahograf siguron që shoferët dhe menaxherët, të dinë se si duhet të përdorin drejtë, të gjitha tiparet e tahografit, nga përdorimi i kartës së të dhënave, regjistrimin e tyre, shtypjen dhe problemet me mesazhet e gabuara, në përputhje të plotë me rregullat e ngasjës dhe kohën tjetër të pushimit.