TAHO

PROGRAMI PËR TAHOGRAF DIGJITAL

Ngasja dhe koha e pushimit

Trajnimet zhvillohen në bazë të programeve nga IRU Academy dhe duke u bazuar në Ligjin e Ri për transportin rrugor.

Programet trajnuese bazohen në:

  • Programet e IRU Academy, për tahograf analog dhe digjital.
  • Marrëveshja Evropiane në lidhje me punën e ekuipazheve të automjeteve të angazhuara në transportin ndërkombëtar rrugor (Marrëveshja AETR).
  • Ligji i ri për transportin rrugor.
  • Rregulloret e BE-së 3821/85/KE dhe 2135/98/EC (për pajisjet e regjistrimit në transportin rrugor).
  • Rregulloren e BE-së EC/561/2006 (rregullat e ngasjes dhe koha tjetër e pushimit).

Qëllimi i trajnimit

Zhvillimet e fundit në marrëveshjet ndërkombëtare dhe rregulloret evropiane për kohën e ngasjes dhe pushimit janë duke pasur një ndikim të rëndësishëm në operacionet e transportit rrugor dhe logjistikës. Teknologjitë e reja të tilla si tahograf digjital luajnë një rol kyç në sigurinë rrugore duke e bërë më të qëndrueshëm zhvillimin dhe përdorimin e tyre të saktë përmes trajnimit profesional. Rregulloret dhe karakteristikat teknike të tahografët kanë gjetur aplikim të duhur dhe gjithnjë e më kompleks.

Programi i Akademisë IRU për tahograf siguron që shoferët dhe menaxherët, të dinë se si duhet të përdorin drejtë, të gjitha tiparet e tahografit, nga përdorimi i kartës së të dhënave, regjistrimin e tyre, shtypjen dhe problemet me mesazhet e gabuara, në përputhje të plotë me rregullat e ngasjes dhe kohën tjetër të pushimit.