Inxhinieria e Transportit dhe Infrastruktura

Specializimet:

 • Inxhinieria e trafikut dhe transportit;
 • Inxhinieria  Infrastrukturore (rrugë, hekurudha, dhe hidrologji)

Përshkrimi i programit:

Programi trevjeçar në Tempull Inxhinieria e Transportit dhe Infrastruktura, do t’u ofrojë studentëve njohuri bashkëkohore teorike dhe praktike në fushën e Transportit, Infrastrukturës, Planifikimit Urban dhe Lëvizshmërisë (Mobilitetit).

Misioni i programit është të zhvillojë njohuri, shkathtësi dhe aftësi akademike dhe shkencore përmes mësimit interaktiv duke ndërlidhur njohuritë teorike me ato praktike në fushën e transportit dhe infrastrukturës, në zgjidhjen e çështjeve konkrete në bashkëpunim me institucionet dhe akterët e relevant të industrisë.

Programi është unik dhe i vetëm në Kosovë, është i orientuar nga praktika dhe i lidhur me tregun e punës, kjo ofron mundësi të gjerë të punësimit dhe zhvillimt të profesionisteve të fushave përkatëse për të plotësuar nevojat e këtij sektori, dhe sektorëve tjerë që integrojnë trafikun, transportin, infrastrukturën dhe planfikimin dhe mobilitetin urban.

Çka do të mësoj nga ky program?

 • Planifikoj dhe përcjell  rrjedhën e trafikut dhe  transportit rrugor,
 • përpunoj dhe analizoj të dhënat lidhur me planifikimin e transportit,
 • mirëmbaj dhe menaxhoj parkun vozitës të organizatave/kompanive,
 • përcaktoj itinerarin dhe kushtet e transportit,
 • zhvilloj dhe realizoj ekspertizën e aksidenteve në trafik,
 • auditoj sigurinë në rrugë,
 • projektoj rrugët përfshirë sinjalizimin horizontal dhe vertikal,
 • menaxhoj punët në qendrat e kontrollimit teknik të automjeteve,
 • organizoj dhe mbajë ligjërata  nga pjesa  teorike në auto  shkollë,
 • caktoj vlerën e dëmtimit të automjeteve në rast aksidenti,
 • ligjëroj lëndët e trafikut dhe transportit në shkolla të mesme profesionale.

Pse të studiojë Inxhinerinë e Transportit dhe Infrastrukturës?

 • Program unik dhe i vetëm në Kosovë;
 • program modern në përmbajtje dhe i dizajnuar në bashkëpunim me bizneset për të përmbushur nevojat e tregut të punës;
 • aplikimi i të mësuarit teorik në praktikë përmes punës praktike;
 • staf profesional;
 • pjesëmarrje në konferenca dhe hulumtime të ndryshme;
 • shkëmbime studentore jasht vendit.

Sa kushton programi?

Çmimi për programin Inxhineria e Trafikut dhe Transportit për vitin akademik 2023/2024 është 1512* euro. Kontakto zyrtarët e Tempullit për bursat dhe zbritjet.

Dokumentet për regjistrim

Linku për aplikim