Vlerësues të Dëmeve

Përshkrimi i specializimit 

Programi Sigurimet dhe Menaxhimi i Dëmeve nga Aksidentet me specializim Menaxhimi i Dëmeve është program bachelor profesional i cili ofrohet për herë të parë në Kosovë nga Akademia Tempulli. Studimet zgjasin tri vite apo gjashtë semestra dhe kërkojnë 180 pikë të ECTS-së, pas përfundimit të suksesshëm të studimeve studenti fiton thirrje akademike Bachelor profesional në “Sigurime dhe menaxhimi i dëmeve nga aksidentet” me specializim Vlerësimi i Dëmeve.

Programi synon t’u sigurojë studentëve njohuri themelore dhe të specializuara të vlerësimit të dëmeve dhe aplikimin e këtyre njohurive në praktikë  duke vendosur një lidhje të fortë mes njohurive teorike dhe kualifikimit të tyre në praktikë.
Pajisja më një diplomë Bachelor në fushën e Sistemeve të Sigurimeve është një mundësi e shkëlqyeshme për individët që duan të përgatiten për një karrierë dinamike me mundësi të shumta për punësim.  Është një rrugë atraktive për të mësuar në lidhje me lloje të ndryshme të vlerësimit të dëmeve si vlerësim të dëmeve nga aksidentet, fatkeqësitë natyre, zjarrit, aksidenteve në punë.

Bëhu ekspert në fushën e Vlerësimit të Dëmeve, ku pas përfundimit të studimeve do të jesh në gjendje të:

  • njohësh afatet, format e brendshme dhe të jashtme të raportimit si dhe raportet e organit mbikëqyrës;
  • njohësh llojet e dëmeve materiale dhe jo materiale dhe kategoritë e tyre;
  • njohësh proceset e trajtimit të dëmeve nga inicimi, administrimi, vlerësimi, rimbursimi dhe raportimi;
  • dish të vlerësosh dëmet materiale dhe jo materiale të shkaktuar nga aksidentet e trafikut;
  • dish të kalkulosh vlerën e dëmit dhe rimbursimet që rrjedhin nga sigurimet.

Me mundësi të shumta të punësimit në:

  • Sektorin Publik;
  • Sektorin Privat;
  • Kompani të Sigurimeve;
  • Kompani të Automobilave;
  • Qendra Tregtare.

Semestri I

E drejta në Trafik

Lënda ju mundëson studentëve të njihen me Ligjet, Aktet ligjore të rëndësishme. Gjykimet – Aktgjykimi i kushtetutës së Kosovës. Pushteti gjyqesor. Përafrimi dhe kompetencat gjyqësore. Gjykatat komunale. Gjykatat ekonomike. Gjykata e Lartë. Gjykata për shkelje. Gjykata Ushtarake. E drejta e komunikacionit – Koncepti i komunikacionit dhe e drejta në komunikacion. Rëndësia e komunikimit. Burimet në të drejtën e trafikut. Paralajmërim rrugor. Sinjalizim trafiku. Veprimet në rast aksidenti rrugor. Veprimet e MPB-së dhe personave të tjerë të autorizuar për siguri në komunikacion. Organizatat ndërkombëtare të trafikut rrugor. Konventat doganore për trafikun rrugor.

Komunikimi Akademik

Lënda ju mundëson studentëve të njihen me fjalë që prodhojnë njohuri, konflikte, mirëkuptim, veprime, art. Fjalët në tekste, tabela, programe, libra etj. Shkathtësia e të folurit. Ndër fjalët duhet të zgjidhni midis më të rëndësishmes dhe më pak të rëndësishme. Plagjiaturë. Format e saj të ndryshme si një kopje e plotë e librave dhe burimeve të tjera, përvetësimi i punës së tjetrit ose përdorimi i frazave, paragrafëve pa referencë. Të shkruarit si aftësia më e madhe intelektuale në botën akademike. Shprehja me fjalë të shkruara.

Teknologji Informative

Hyrje në Shkencën Kompjuterike. Studimi i algoritmeve. Excel. Llogaritjet në Excel. Grafikët. PowerPoint. Softueri Mathcad. Veprime matematikore me Mathcad. Operacionet-Aktivitetet e Njësisë. Objektivi kryesor i kësaj lënde është që studenti të arrijë temat studimore nga shkenca kompjuterike duke i shqyrtuar lidhje me shkencat e tjera disiplinore ku përdoret teknologjia e informacionit.

Gjuhë Angleze I

Lënda ju mundëson studentëve të fitojnë njohuri të gjuhës Angleze e cila do të ju mundësojë të lexojë, shkruaj, flas dhe/apo komunikojë në gjuhën angleze në nivel Bazik, duke u pasuruar me pjesë të gramatikës dhe letërsisë dhe fjalor të termeve profesionale në trafik dhe sigurime.

Bazat e Trafikut dhe Transportit

Lënda ju mundëson studentëve për rëndësin e aktivitetit të komunikimit. Zhvillimi i mjeteve të komunikimit. Parimet e organizimit të komunikimit dhe transportit. Organizimi i shërbimit të trafikut. Nocioni klasik i procesit të komunikimit dhe transportit. Nocioni i transportit të brendshëm. Rëndësia e organizimit të rrugës. Të ketë mundësi të planifikojë dhe zhvillojë sistemin rrugor.

Semestri II

Bazat e teknologjisë së transportit

Lënda ju mundëson studentëve të fitojnë njohuri për teknologjia e transportit. Përcaktimi i teknologjisë së transportit si një sistem. Substrati i transportit si një nënsistem i teknologjisë së transportit. Nevojat për transport. Struktura e substratit sipas grupit të mallit. Struktura e nënshtresës nga teknologjia e transportit. Orientimi i nënshtresës në degë të ndryshme trafiku. Modeli i ndarjes së mallrave nga ofruesit e transportit. Përcaktimi i modelit matematik bazuar në kriteret kryesore. Funksioni i kritereve. Pajisjet e transportit.

Etika Biznesore dhe profesionale

Qëllimet e lëndës Etika në biznes janë njohja e studentëve me përmbajtjen, normat, vlerat, standardet bazë dhe sjelljet etike në aktivitetet ekonomike dhe afariste. Studentët njihen edhe me njohuri të tjera bazë për përfitimet e sjelljeve dhe veprimeve etike në biznes, në komunikimin dhe qarkullimin ekonomiko-biznes dhe ligjor, si dhe me sjelljen e përgjegjshme shoqërore dhe korporative; kultivimi i sjelljes etike dhe pozitive, kulturës së korporatës në biznes dhe aktorëve të tjerë përkatës ekonomikë.

Matematikë e Aplikuar

Lënda ju mundëson studentëve studimin dhe aftësimin e studentëve në fushën e Matematikës me qëllim aplikimin në shkencat teknike. Aplikimi i metodave statistikore. Probabiliteti.

Meanxhmenti dhe Marketingu

Lënda ju mundëson studentëve të mësojnë Pasqyrën e Menaxhimit të marketingut. Kënaqësia e Klientit & Planifikimi Strategjik. Studimi i Tregut dhe Mjedisi i Tregut. Sjellja e konsumatorit. Sjellja e blerjes së biznesit. Konkurs. NPD & Marketingu Global. Produkte, Marka dhe Shërbime. Çmimi .Kanalet e marketingut, shitja me pakicë dhe shumicë.

Gjuhë Angleze II

Lënda ju mundëson studentëve të fitojnë njohuri të gjuhës Angleze e cila do të ju mundësojë të lexojë, shkruaj, flas dhe/apo komunikojë në gjuhën angleze në nivel bazik, duke u pasuruar me pjesë të gramatikës dhe letërsisë dhe fjalor të termeve profesionale në trafik dhe sigurime.

Semestri III

Mekanikë

Lënda ju mundëson studentëve të njihen me lëndën e mekanikës dhe aplikimin e saj në kurse të tjera profesionale në komunikacion dhe transport. Pas përfundimit të kursit studenti do të jetë në gjendje të analizojë përdorimin e njësive mekanike, të përcaktojë shpejtësinë e caktuar të lëvizjes së trupave, të njohë elementet dhe teoritë në mekanikë. Studentët do të njihen me lëndën e mekanikës dhe aplikimin e saj në kurse të tjera profesionale në komunikacion dhe transport.

Statistika dhe Probabilitetit

Lënda ju mundëson studentëve me hyrje në analizën statistikore dhe përshkruese. Të dhëna bazë statistikore. Përpunimin e të dhënave. Tabelimi. Grafike, statistikat. Numrat relativë. Analiza e të dhënave statistikore. Vlera mesatare. Masat asimetrike. Kombinatorika. Bazat e teorisë së probabilitetit. Përkufizimet e probabilitetit. Numra të mëdhenj. Probabiliteti total. Kundër probabilitetit. Numërimi dhe shumëzimi sipas probabilitetit. Formula e Bayesova. Rastet e ndryshueshme dhe shpërndarja në probabilitet. Modelet e shpërndarjes dhe probabiliteti diskrete. Variabla të vazhdueshme. Vendosja e parametrave. Test dhe hipotezë. Analizat e regresionit.

Menaxhimi dhe planifikimi strategjik

Lënda fokusohet në vizionin dhe objektivat e ndërmarrjeve duke zhvilluar politika dhe plane drejt zbatimit të strategjive të ndërmarrjeve. Qëllimi i këtij kursi është të përgatisë në të ardhmen menaxherët strategjikë (liderët) për një mënyrë sistematike duke zbatuar planifikimin strategjik drejt një objektivi të përcaktuar qartë si dhe duke përdorur një gamë të gjerë informacioni për të kuptuar karakteristikat e vendimeve strategjike duke përcaktuar drejtimet e afatit të një organizate.

Procesi i menaxhimit strategjik dhe planifikimit strategjik në organizata të ndryshme. analizojnë problemet komplekse, të pastrukturuara në mënyrë cilësore dhe sasiore, duke përdorur mjetet e duhura.

Hyrje në sigurime

Lënda ju mundëson studentëve të kuptojnë se si funksionon sigurimi në përgjithësi, nga historia e sigurimeve që nga moshat më të hershme e deri te sigurimet moderne. Evoluimi dhe zhvillimi i sistemeve të sigurimeve në mosha të ndryshme me karakter të veçantë, përmes këtyre moshave, në pjesë të ndryshme të botës, duke përfshirë rrezikun e sigurimit, mënyrat se si njerëzit përpiqeshin të siguronin të ardhmen e tyre duke ruajtur mallra dhe sende të tjera të rëndësishme për të ardhmen e tyre, mbijetesën dhe gjithashtu përpjekjen për të minimizuar rrezikun me të cilin përballeshin. Përshkrimi i parimeve të sigurimit në bazë të të cilave u zhvillua sigurimi në epokën moderne të sigurimeve dhe ndikimi i tyre në shoqëri.

Ndërmarrësi

Lënda ju mundëson studentëve për ti ndihmuar të vlerësojnë aftësitë e biznesit dhe angazhimin e nevojshëm për të menaxhuar me sukses një ndërmarrje dhe për të eksploruar sfidat dhe përfitimet e ndërmarrjes. Qëllimi i kësaj lënde është që studentët të njihen me ndërmarrësinë dhe procesin e formimit të ndërmarrjes, të fitojnë njohuri për burimet dhe idet e ndërmarrësit për të filluar procesin e formimit të subjektit ekonomik si ndërmarrje funksionale.

Gjuhë Angleze III

Lënda ju mundëson studentëve dhe lidhet pak a shumë me profesionin dhe synon arritjen e një fjalori adekuat, si dhe pasurimin e mjeteve të të folurit me theks të veçantë në terminologjinë profesionale, mësimet e sjellshme dhe procesin e fjalëformimit. Kursi synon gjithashtu zhvillimin dhe përmirësimin e aftësive gjuhësore. Qëllimi i lëndës është zgjerimi dhe rritja e njohurive me qëllim që studentët të mund të kuptojnë anglishtën për ta përdorur në profesionin e tyre të ardhshëm.

Semestri IV

Sjellje konsumatori

Lënda ju mundëson studentëve të fokusohen në një vështrim më të afërt se si konsumatorët përpunojnë informacionin, zhvillojnë preferencat dhe bëjnë zgjedhje për ta. Pjesa teorike e lëndës tregon se cilat janë preferencat e konsumatorit, kultura, masmedia, media sociale, mendimet, emocionet dhe sjelljet që ndikojnë në sjelljen e konsumatorit

Siguria dhe Menaxhimi i Aksidenteve

Lënda ju mundëson studentëve qasje moderne e hulumtimit të sigurisë së komunikacionit. Njohuritë kryesore. Faktorët e sigurisë së komunikacionit rrugor. Shkaktarët kryesorë të fatkeqësive të komunikacionit. Shkalla e sigurisë së komunikacionit. Njeriu si faktor i sigurisë ne komunikacion. Mjeti si faktor i sigurisë ne komunikacion. Rruga si faktor i sigurisë në komunikacion. Objektiva kryesore e kësaj lënde është që studenti pas vijimit të kësaj lënde do të jetë në gjendje të ketë njohuri në shkaktarët me të shpeshtë të aksidenteve, të njohë faktorët kryesore të sigurisë,të njohë masat preventive për evitimin e aksidenteve rrugore.

Menaxhimi i riskut

Lënda ju mundëson studentëve të shqyrtojë mënyrën në të cilën biznesi dhe shoqëria kryejnë vlerësimin, kontrollin dhe transferimin e rrezikut. Është krijuar për studentin pa njohuri paraprake për menaxhimin e rrezikut. Qëllimi i këtij kursi është të angazhojë studentët në zbulimin aktiv të parimeve të menaxhimit të rrezikut. Studentët do të përgatiten të operojnë në një mjedis biznesi, duke zhvilluar një vetëdije për sfidat, mjetet dhe procesin e hartimit dhe zbatimit të një programi të menaxhimit të rrezikut.

Legjislacioni në sigurime

Lënda ju mundëson studentëve të mësuarit dhe të kuptuarit e legjislacionit të sigurimeve, në faza të ndryshme, ligjit të shkeljes, sistemeve juridike dhe ligjeve të sigurimit, kontratave të sigurimit dhe përcaktimit të tyre me përfshirjen e legjislacionit të sigurimeve në Kosovë dhe BE, bazuar në direktivën e BE-së, për Sigurimet. Objektivi kryesor i kësaj lënde është që studenti të fitojë njohuri për legjislacionin e sigurimeve në përgjithësi.

Industria e sigurimeve

Lënda ju mundëson studentëve të mësojnë dhe kuptojnë biznesin e sigurimeve, në faza të ndryshme, zhvillimin e tij në faza të ndryshme. Industria e sigurimeve si institucion financiar. Rëndësia e industrisë për shoqërinë, bizneset, familjet dhe individët. Ndikimi i tij në ekonomi dhe stabilitet financiar. Asistencë në mbrojtjen financiare, zbutjen e rrezikut dhe mbulimin e rrezikut. Asistencë në zhvillimin e projekteve të ndryshme ekonomike dhe financiare. Industria e sigurimeve si qetësi e mendjes për humbjen e papritur të ardhshme të çdo mesatareje.

Gjuhë Gjermane I

Lënda ju mundëson studentëve të mësojnë Themen neu I dhe Themen neu II. Praktikë me gojë dhe me shkrim, bisedë, gramatikë (parafjalë, koha e shkuar e foljeve, mbiemra - krahasimi i mbiemrave, koha e kryer e foljeve të rregullta, zëri vepror dhe pasiv, fjalitë e nënrenditura). Qëllimi i kësaj lënde është që studentët të kenë njohuri nga letërsia dhe gramatika e gjuhës Gjermane.

E-marketingu

Lënda ju mundëson studentëve të mësojnë qëllimin ofrojë njohuri për parimet dhe praktikat që lidhen me përdorimin e internetit për të rritur aktivitetet e marketingut në ndërmarrje të ndryshme. Bëhet fjalë gjithashtu për përshkrimin dhe kuptimin e terminologjisë, koncepteve dhe aktiviteteve të e-marketing, identifikimin e zhvillimeve më të fundit dhe origjinën e tyre në praktikat e marketingut elektronik.

Semestri V

Administrimi dhe raportimi i dëmeve

Lënda ju mundëson studentëve të mësuarit e procesit të dëmeve të sigurimit, që nga fillimi, dmth nga hapja e dosjes së kërkesës deri në pagesën e tij, nëse është e pagueshme. Administrimi i një kërkese fillon që në paraqitjen e parë nga kërkuesi, i cili fillimisht duhet të identifikohet, nëse ai e paraqet vetë kërkesën ose nëpërmjet përfaqësuesit të tij ligjor. Për sa kohë vazhdon regjistrimi i kërkesës, hapja e dosjes, kontrollimi nëse dokumentacioni i paraqitur është i saktë dhe jo i rremë. Kontrollimi i detyrimit të kërkesës, vlerësimi i kërkesës me të gjitha njësitë e saj, kontrollimi i dyfishtë i të gjithë procesit edhe një herë, dhe në fund informimi i kërkuesit për kërkesën dhe kompensimin që do të marrë. Nëse ai pajtohet, kërkesa do të paguhet.

Vlerësimi i dëmeve materiale dhe jo materiale

Lënda ju mundëson studentëve të mësuarit e procesit të dëmeve të sigurimit, që në fillim, duke mësuar dallimin midis dëmeve materiale dhe jomateriale. Çfarë është një pretendim material. Si duhet të trajtohet kjo kërkesë, kush ka të drejtë për kompensim nga një pretendim financiar, duke vlerësuar pretendimin. Çfarë është një pretendim jomaterial, (lëndim trupor, vdekje) trajtimi i tij duke përfshirë ekzaminimin e mjekut në trajtimin e dëmit, vlerësimin e paradhënieve të kërkesës dhe kohën e shlyerjes totale/përfundimtare të saj.

Vlerësimi i dëmeve në pronë

Lënda ju mundëson studentëve të mësuarit për pretendimet pronësore. Çfarë dhe cilat janë këto pretendime, si t'i identifikojmë ato, duke kontrolluar përgjegjësinë e tyre. Dëshmia e padisë dhe paraqitja e saj. Vlerësimi dhe shqyrtimi i kërkesës. Hetimi i padisë në bashkëpunim me paditësin dhe subjektet e tjera të përfshira, si policia, zjarrfikësit, etj. Përpunimi dhe vlerësimi i kërkesave të të gjitha njësive të pronës së dëmtuar nga profesionistë, si ndërtesa të dëmtuara, pajisje, mobilje dhe sende të tjera brenda pronës së dëmtuar.

Rregullimi dhe vlerësimi i dëmeve ndërkombëtare

Lënda ju mundëson studentëve të mësuarit sigurinë se çfarë është një kërkesë ndërkombëtare, si në aspektin material ashtu edhe në atë të paprekshëm. Kush mund të paraqesë një kërkesë ndërkombëtare, verifikimi i përgjegjësisë së kërkesës. Kush mund të trajtojë dhe vlerësojë një aplikim ndërkombëtar. Cilat janë organizatat, agjencitë dhe subjektet e tjera ndërkombëtare të kërkesave. Si funksionojnë këto organizata ndërkombëtare të kërkesave, si emërohen nga aplikanti apo ndonjë subjekt tjetër. Bashkëpunimi i tyre me kompanitë e sigurimit dhe pretenduesit.

Softuerët aplikativ në vlerësimin e dëmeve

Lënda ju mundëson studentëve të mësuarit e tregut të sigurimeve, në faza të ndryshme të dixhitalizimit, zhvillimi i tij në faza të ndryshme. Nga çfarë konsiston dixhitalizimi i sigurimeve, kush janë lojtarët, si funksionon në legjislacione/shtete të ndryshme. Cili është roli i dixhitalizimit në industrinë e sigurimeve. Përfitimet e dixhitalizimit për industrinë e sigurimeve. Cilat janë mjetet e dixhitalizimit dhe përdorimi i tyre.

Dëmet në sigurime dhe aktuaristika

Lënda ju mundëson studentëve të mësuarit e dëmet në sigurime dhe aktuaristikë. Qëllimi kryesor i kësaj lënde është që studenti të fitojë njohuri për dëmet në sigurime dhe aktuarët në përgjithësi me të cilat do të jetë në gjendje, të fitojë njohuri për vlerësimin e të gjitha dëmeve të ndodhura dhe të siguruara.

Shitja dhe promovimi i produkteve të sigurimit

Lënda ju mundëson studentëve të mësuarit dhe kuptoni se si të komunikoni me klientët e sigurimeve, të identifikoni nevojat e klientëve për mbulim sigurimesh, të trajtoni klientin, të prezantoni kompaninë e sigurimit në mënyrën e duhur, të bindni klientin për përfitimet e sigurimit, sjelljen dhe orientimin ndaj klientit, gjuhën e trupit, aftësitë e shitjes, nivelet e komunikimit (marrëdhëniet dhe nivelet teknike).

Semestri VI

Projekt i Pavarur – Tema e Diplomës

Projekt i Pavarur – Tema e Diplomës