Vlerësues të Dëmeve

Përshkrimi i specializimit 

Programi Sigurimet dhe Menaxhimi i Dëmeve nga Aksidentet me specializim Menaxhimi i Dëmeve është program bachelor profesional i cili ofrohet për herë të parë në Kosovë nga Akademia Tempulli. Studimet zgjasin tri vite apo gjashtë semestra dhe kërkojnë 180 pikë të ECTS-së, pas përfundimit të suksesshëm të studimeve studenti fiton thirrje akademike Bachelor profesional në “Sigurime dhe menaxhimi i dëmeve nga aksidentet” me specializim Vlerësimi i Dëmeve.

Programi synon t’u sigurojë studentëve njohuri themelore dhe të specializuara të vlerësimit të dëmeve dhe aplikimin e këtyre njohurive në praktikë  duke vendosur një lidhje të fortë mes njohurive teorike dhe kualifikimit të tyre në praktikë.
Pajisja më një diplomë Bachelor në fushën e Sistemeve të Sigurimeve është një mundësi e shkëlqyeshme për individët që duan të përgatiten për një karrierë dinamike me mundësi të shumta për punësim.  Është një rrugë atraktive për të mësuar në lidhje me lloje të ndryshme të vlerësimit të dëmeve si vlerësim të dëmeve nga aksidentet, fatkeqësitë natyre, zjarrit, aksidenteve në punë.

Bëhu ekspert në fushën e Vlerësimit të Dëmeve, ku pas përfundimit të studimeve do të jesh në gjendje të:

  • njohësh afatet, format e brendshme dhe të jashtme të raportimit si dhe raportet e organit mbikëqyrës;
  • njohësh llojet e dëmeve materiale dhe jo materiale dhe kategoritë e tyre;
  • njohësh proceset e trajtimit të dëmeve nga inicimi, administrimi, vlerësimi, rimbursimi dhe raportimi;
  • dish të vlerësosh dëmet materiale dhe jo materiale të shkaktuar nga aksidentet e trafikut;
  • dish të kalkulosh vlerën e dëmit dhe rimbursimet që rrjedhin nga sigurimet.

Me mundësi të shumta të punësimit në:

  • Sektorin Publik;
  • Sektorin Privat;
  • Kompani të Sigurimeve;
  • Kompani të Automobilave;
  • Qendra Tregtare.

Semestri I

Semestri II

Semestri III

Semestri IV

Semestri V

Semestri VI