All posts by Admin

Dokumentet për regjistrim

Regjistrimi në studimet e nivelit bachelor:Secili person, i cili ka mbaruar shkollën e mesme dhe ka kaluar testin e maturës mund të jetë kandidat potencial për regjistrim në Tempull. Kandidati duhet të sjellë këto dokumente: diploma dhe dëftesat e shkollës së mesme; certifikata e testit të maturës; certifikatën e lindjes, dhe kopja e letërnjoftimit. Regjistrimi […]

Vendimet dhe procesverbalet

Këtu mund t’i shkarkoni të gjitha vendimet, proceverbalet dhe dokumenta tjerë relevantë të strukturave organizative të Akademisë.   30.11.2023 Takimi i XII-te i KA-se_Rend Dite 30.11.2023 Takimi i XII-te i KA-se_Procesverbali dhe Rend Dite_ 30.11.2023 10.10.2023 Takimi i XI-te i KA-se_Procesverbali dhe Rend Dite_ 10.10.2023 10.10.2023 Takimi i XI-te i KA-se_Rend Dite 10.10.2023 Prosecverbal i […]

Qendra e karrierës

Misioni i Qendrës së Karrierës në Tempull është që të mbështesë dhe të inkurajojë studentët e të diplomuarit që të përgatiten për zhvillimin e vazhdueshëm të karrierës së tyre, duke u mundësuar zhvillimin e shkathtësive, aftësive, potencialeve dhe vlerave personale që ata të jenë sa më afër tregut të punës. Qëllimet e Qendrës së Karrierës […]