Inxhinieria e Trafikut dhe Transportit

Përshkrimi i specializimit

Trafiku rrugor është një faktor i rëndësishëm për ekonominë e botës. Gjithnjë e më shumë ka mungesë të hapësirës për zgjerimin e rrugëve tona. Sistemet inteligjente të transportit janë të nevojshme për të mbajtur rrjedhën e trafikut. Ekziston një nevojë për shkëmbim të të dhënave të mëdha: komunikimi midis infrastrukturës dhe drejtuesit, midis infrastrukturës dhe automjetit, dhe gjithashtu midis vetë automjeteve. Sidoqoftë, kërkohen dizajne inteligjente të autostradës dhe vlerësime të sakta të infrastrukturës së trafikut para se të mund të ndodhë kjo dhe të realizohet drejtimi autonom.

Pranimi i planifikimit rrugor gjithashtu luan një rol të rëndësishëm për t’i bërë këto plane realitet. Gjithnjë e më shumë projekte ndërkombëtare për planifikimin e rrugëve kërkojnë ekspertë. Me programin tonë të integruar ndërkombëtar të shkallës së dyfishtë Inxhinieria e Trafikut dhe Transportit, ne duam të edukojmë dhe trajnojmë inxhinierë që mund të projektojnë dhe operojnë sistemet e transportit rrugor të së ardhmes.

Bëhu ekspert në fushën e Inxhinerisë së Transportit dhe Infrastrukturës Rrugore, ku pas përfundimit të studimeve do të jesh në gjendje të:

  • demonstrosh njohuri të menaxhimit të aktivitetve në fushën e transportit ;
  • të kuptosh sistemin e trafikut rrugor- Njeriu, Makineritë, Mjedisi, Aksidentet dhe pasojat e tyre
  • vlersimi i sigurisë rrugore dhe masat

Me mundësi të shumta punësimi në:

  • Projektim të rrugëve dhe Parkingjeve
  • Inxhinerinë e Trafikut
  • Inxhinerinë e Sigurisë në Rrugë

Semestri I

Rrjedha e Transportit

Lënda ju mundëson studentëve të fitojnë njohuri mbi Elementet themelore të rrjedhjes së transportit: Rrugët transportuese (kapacitetet, shkalla e shfrytëzimit, koha e zgjatjës së ciklit, përcaktimi praktik të rezultateve të parapara); degëzimi i rrugëve – drejtimeve (pjesërisht ose tërësisht, me dy ose me numër të pacaktuar të drejtimeve); elementet universale të rrjedhave të transportit.

Faktorët e Sigurisë në Trafik

Lënda ju mundëson studentëve të fitojnë njohuri mbi Shkaktarët e aksidenteve. Analizat dhe pikat e zeza gjatë rrugës. Parimet bazë të shkaktimit të aksidenteve. Faktorët e sigurisë në trafik. Faktori kohë dhe faktori njeri. Faktori rrugë dhe aspektet tjera. Faktori rrugë. Faktori mjet. Faktoi incident. Faktori trafik në rrugë. Pas përfundimit të lëndës studenti do të jetë në gjendje: të njohë shakatarët kryesore të aksidenteve rrugore. Të njohë faktorët e sigurisë në trafikun rrugor.

Menaxhimi dhe vlerësimi i Projekteve

Lënda ju mundëson studentëve të fitojnë njohuri mbi menaxhimin e investimeve dhe projekteve, paraqet një integrim të planifikimit, analizës dhe vlerësimit të investimeve dhe menaxhimit të projekteve përkatësisht ciklit të projektit duke u përqendruar në investimet reale për dallim nga investimet financiare që trajtohen te lëndët e tjera. Kuptimi i projektit. Kuptimi i investimeve dhe procesin e investimeve. Studimi investimi: zgjidhje teknologjike, vendndodhjen dhe aspektet organizative të menaxhmentit. Analiza financiare. Analiza sociale dhe ekonomike. Ndjeshmëria dhe analizave të rrezikut.

Mbrojtja e Ambientit

Lënda ju mundëson studentëve të fitojnë njohuri mbi ambientin dhe ndotjen,llojet e ndotjeve,analiza dhe mundësia e zvogëlimit dhe evitimit të tyre,ndotja nga djegia,ndotja nga centralet termike,ndotja nga komunikacioni, LCA-jetëgjatësia e një produkti,efekti serë, ndotja akustike, ndotja radioaktive, ndotja biologjike, ndotja termike

Semestri II

Planet Urbane

Lënda ju mundëson studentëve të fitojnë njohuri mbi Metodologjitë aktuale të përdorura për planifikimin, projektimin dhe menaxhimin e sinjalizimeve. Sinjalizimet vertikale dhe horizontale.Propozimi i metodologjisë së planifikimit, individualizimi i pikave të konflikti. Individualizimi i akseve primare. Përkufizimet, qëllimet dhe objektivat e planifikimit të transportit. Nivelet apo fazat e planifikimit dhe nevojat përkatëse, ndërveprimi midis planifikimit të transportit, Politikat e menaxhimit të trafikut dhe masat e menaxhimit të trafikut karshi kërkesave, shërbimi publik i transportit të integruar, zhvillimi, çështjet e planifikimit, ekonomike, sociale, mjedisore.

Kapaciteti i Infrastruktures Rrugore

Lënda ju mundëson studentëve të fitojnë njohuri mbi udhëkryqet me sinjalizim ndriçues. Kapaciteti dhe niveli i shërbimit në udhëkryqe me sinjalizim ndriçues. Rethrrotullimet ( projektimi dhe kapaciteti). Udhëkryqet në disnivel. Rampat mbushëse dhe zbrazëse të udhëkryqeve në disnivel. Kapaciteti dhe niveli i shërbimit i udhëkryqeve në disnivel. Kriteret e projektimit të infrastrukturës rrugore.

Metodat Hulumtuese Kërkimore

Lënda ju mundëson studentëve të fitojnë njohuri në fushën e kërkimeve shkencore dhe projekteve hulumtuese. Qëllimi i kësaj lënde është përgatitja e studentëve në fushën e metodave kërkimore-shkencore, që do t’u shërbejë atyre për t’ua lehtësuar përgatitjen e projekteve kërkimore dhe punën kërkimorë shkencorë në përgjithësi (gjatë kohës së studimeve, por edhe pas përfundimit të studimeve).Lënda do të fokusohet në metodat e ndryshme të punës kërkimore, njohja e të cilave është parakusht për punë studimore.

Proceset Teknologjike në Trafik

Lënda ju mundëson studentëve të fitojnë njohuri mbi transportimi i substratit si nënsistem i teknologjisë së trafikut. Pajisjet transportuese. Mjetet manipulative. Mjetet e transportimit. Infrastruktura si element i teknologjisë së trafikut. Teknologjia bazë e trafikut rrugor. Depot, si nënsisteme të logjistikës, cilësia e aktiviteteve të tyre, efikasiteti i flukseve materiale dhe zbatimi i proceseve të logjistikës. Shpenzimet e logjistikës, funksionet specifike të magazinës, proceset e magazinimit në kushtet e reja të funksionimit të ekonomisë dhe të globalizimit, hulumtimi i përhershëm, aplikimi i inovacioneve të sofistikuara teknike.

Semestri III

Menaxhimi i Sistemeve të Transportit

Lënda ju mundëson studentëve të fitojnë njohuri mbi parimet themelore të menaxhimit. Koncepti i planifikimit, planifikimi strategjik, organizimi, personeli. Udhëheqja; ekipi, motivimi, komunikimi. Vendimmarrja; zbatimi i vendimeve dhe zgjidhja e problemeve. Sistemi i menaxhmentit; menaxhimi i ndryshimeve, menaxhimi i së ardhmes, menaxhimit si një burim kyç etj. Roli dhe rëndësia e projekteve në komunikacion.Metodologjia e punimit të projekteve. Rrjetet e komunikacionit (kuptimi dhe klasifikimi). Treguesit kryesor të efikasitetit. Aplikimi i teknologjive informative.

Transportimi i mjeteve/materialeve të rrezikshme

Lënda ju mundëson studentëve të fitojnë njohuri mbi ligjin për transportin e mallrave të rrezikshme. Përgatitja e mallit të rrezikshëm për transport. Automjeti për transportin e mallrave të rrezikshme. Masat e posaçme të sigurisë. Veprimet në rast të aksidentit. Masat e kontrollit të transportit të mallrave të rrezikshme. Klasifikimi dhe emërtim. Marrëveshjet ndërkombëtare. Dokumentacioni i nevojshme për të kryer transportimin e mallrave të rrezikshme.

Autobazat dhe Autostacionet

Lënda ju mundëson studentëve të fitojnë njohuri mbi aspektet e zhvillimit urban të parkut. Lëvizja dhe llojet e rrugëve. Problemet e parkingut. Karakteristikat e parkimit. Elementet e hapësirës të infrastrukturës. Karakteristikat e funksionimit të parkimit. Elementet e buxhetit. Kërkesat për parkim. Kërkesat për parkim nën strukturën e automjeteve. Kërkesat për parkim përgjatë rrugëve. Kërkesat për parkim në qytete. Kontrolli dhe menaxhimi i parkimit në qytetet.

Sistemet intelegjente në Trafik

Lënda ju mundëson studentëve të fitojnë njohuri mbi Sistemet inteligjente të transportit. Përkufizimi i sistemeve. Informacionet dhe komunikimet (cyberspace). Forcimi, performanca e trafikut, transporti më efikas i udhëtarëve dhe mallrave. Përmirësimi në sigurinë rrugore. Roli i sistemeve të telekomunikacionit në sistemet e transportit. Zbatimi i sistemeve të transmetimit publik në trafik. Përdorimi i rrjeteve të komunikimeve publike për fikse dhe mobile nga rruga.

Teknika e Shpedicionit

Lënda ju mundëson studentëve të fitojnë njohuri mbi aspektet e zhvillimit urban të parkut. Lëvizja dhe llojet e rrugëve. Problemet e parkingut. Karakteristikat e parkimit. Elementet e hapësirës të infrastrukturës. Karakteristikat e funksionimit të parkimit. Elementet e buxhetit. Kërkesat për parkim. Kërkesat për parkim nën strukturën e automjeteve. Kërkesat për parkim përgjatë rrugëve. Kërkesat për parkim në qytete. Kontrolli dhe menaxhimi i parkimit në qytetet.

Logjistika dhe transporti

Lënda ju mundëson studentëve të fitojnë njohuri mbi Distribuimi fizik dhe kanalet e distribuimit. Detyrat e logjistikës distribuive. Logjistikë e distribuimit në prodhime me porosi. Logjistika e distribuimit të stoqeve. Sistemet distribuive të mallit dhe shërbimeve. Marrëdhëniet mes prodhimit dhe distribuimit. Hargjimet dhe rezultatet e distribuimit dhe mallit. Distribuimi në sistemin supply chain manaxhment. Determinantet e zgjedhjes së sistemit të kanaleve distributive.

Diagnostifikimi i Automjeteve

Lënda ju mundëson studentëve të fitojnë njohuri mbi teorinë e diagnostifikimit, aftësia punuese e sistemeve teknike, veprimet e diagnostifikimit teorik, principet e përgjithshme te diagnostifikimit, korrelacioni në mes të parametrave te diagnostifikimit dhe karakteristikat e dëmtimeve. Metodat themelore për testimin/kontrollimin të pjesëve të makinave transportuese. Veprimet për diagnistifikimin e sipërfaqeve, kontrolla vizuale, sendoret optik, matja e vrazhdësisë, matja e temperaturave me prekje, senzorët e temperaturave, etj.

Semestri IV

Projekt i Pavarur – Tema e Diplomës

Projekt i Pavarur – Tema e Diplomës