Rregulloret

 • Statuti i Kolegjit të Shkencave të Aplikuara Teknike “Tempulli”.
 • Rregullore mbi procedurat e diplomimit në nivelin Bachelor dhe Master.
 • Rregullore mbi studimet themelore Bachelor dhe Master.
 • Rregullore mbi kontrollin dhe vlerësimin e cilësisë.
 • Rregullore mbi mënyrat e llogaritjes së kredive.
 • Rregullore mbi transferin e studentëve.
 • Rregullore mbi punën e Bordit Drejtues.
 • Rregullore mbi organizimin dhe sistematizimin e vendeve të punës.
 • Rregullore mbi përcaktimin e tarifave të shkollimit.
 • Rregullore mbi punën e Këshillit Mësimor.
 • Rregullore mbi procedurat diciplinore.
 • Rregullorë mbi vlerësimin sumativ dhe formative.
 • Rregullore e punës.
 • Kodi i mirësjelljes.