Organogrami

Kolegji “Tempulli” ka numër të mjaftueshëm të personelit mësimor (profesorë, asistentë dhe instruktorë), punëtorë administrativë dhe teknikë, etj.

Zgjedhja e stafit akademik dhe administrativë bëhet me anë të konkursit. Pas publikimit të konkursit kandidatët e interesuar aplikojnë për vende të punës. Organizohen testet pranuese dhe intervistat duke e ngushtuar rrethin konkurues për pranim. Zgjidhen në pozita të punës kandidatët që kanë përgatitjen e duhur, përvojën dhe shkathtësitë e treguara gjatë intervistimit. Kjo bëhet për të shikuar nëse janë plotësuar kërkesat nga kandidati i zgjedhur dhe nëse rekrutimi mbetet në kuadër të planeve mësimdhënëse dhe financiare. Pikë e dobët e politikave për angazhimin e stafit është mungesa e pasqyrës së ngarkesës së punës së individëve dhe mundësia e rivendosjes së stafit.