Seminars of Driving

Training programs are based on:

The seminars are organized as required by Section 120 of Law No. 05/L-064 on Driving Licenses (Official Gazette 10/17 June 2016), Administrative Instruction no. 21/2017 on Conducting Trainings and Seminars in the Field of Driving Licenses, Administrative Instruction no. 09/2018 on Amending and Supplementing Administrative Instruction no. 21/2017 on Conducting Trainings and Seminars in the Field of Driving Licenses, Accreditation requirements by the National Qualifications Authority of Temple College for the "Driving Instructor" qualification, and Decision no. 2203 dated 05.03.2019 of the Ministry of Infrastructure and Transport, authorizing Tempulli College to hold trainings and seminars.

Purpose:

The seminars are aimed at improving and expanding the knowledge of licensed Driving Instructors and are a legal requirement of the Ministry of Infrastructure and Transport to meet the criteria on renewing licenses.

Kushtet për organizimin e seminareve:

Seminaret organizohen sipas grupeve dhe janë të obligueshme për pjesëmarrje (të paktën një herë brenda vitit kalendarik) për të gjithë instruktorët e shoferëve. Organizmi i seminareve zhvillohet në përputhje me planin e vendosur, duke u bazuar në numrin e instruktorëve, të cilët i detyrohen këtyre seminareve me qëllim të plotësimit të kushteve për (ri)licencim.

Requirements for organizing seminars:

  • Udhëzime kandidatit për patentë shofer mbi mënyrën e ngasjes në kryqëzim me
    rreth rrotullim, hyrja dhe dalja nga rreth rrotullimi;
  • Njohuritë dhe shkathtësitë që përvetësohen nga kandidati.

Lecturers-Trainers:

The lecturers presenting at the seminars are trainers licensed by the Ministry of Infrastructure and Transport (MIT), proven field instructors, field specialists, and professionals certified in the specific field of driving license training.

Dokumentet e nevojshme për pjesëmarrje në seminare:

  • Application (acquired at the submission for seminars);
  • ID card;
  • Driving license;
  • Driving Instructor License;
  • Payment.

(Pagesa për vijueshmërinë në seminare bëhet sipas Vendimit të MIT, Nr. 8329, dt.
02.11.2017 për caktimin e tarifës për paraqitjen e provimit për licencim, lëshuarjen e
licencës për instruktor dhe çështje te lidhura me të).

Application for seminars:

Driving instructor submissions for participation in seminars take place every working day from 09:00 - 17: 00, until 26.09.2019 at 4:00 pm or via Email: [email protected]

What happens after the seminars?

Seminar attendance is mandatory for all licensed driving instructors who practice the driving instructor profession. Upon completion of the seminar, participants will be provided with certificates/proof of participation, which will allow them to complete their individual portfolio on professional development without the need for additional exams at MIT when their license is extended.

Contact Information:

Tel: 038 22 22 55, Mob: +383 44 501 810,  Fax: +383 38 60 40 19.
Eduard Lir Street no. 158, Arberia in Prishtina.