Sisteme të Sigurimeve

Përshkrimi i specializimit 

Programi Sigurimet dhe Menaxhimi i Dëmeve nga Aksidentet me specializim Sistemet e Sigurimeve është program bachelor profesional i cili ofrohet për herë të parë në Kosovë nga Akademia Tempulli. Studimet zgjasin tri vite apo gjashtë semestra dhe kërkojnë 180 pikë të ECTS-së, pas përfundimit të suksesshëm të studimeve studenti fiton thirrjen akademike Bachelor  profesional në “Sigurime dhe Menaxhimi i Dëmeve nga Aksidentet” me specializim Sistemet e Sigurimeve.

Pajisja më një diplomë Bachelor në fushën e Sistemeve të Sigurimeve është një mundësi e shkëlqyeshme për individët që duan të përgatiten për një karrierë dinamike në industrinë e sigurimeve. Është një rrugë tërheqëse për të mësuar në lidhje me lloje të ndryshme të sigurimeve të tilla si automjete, polisa shëndetësore, polisa të pronave tregtare, sigurim të pasurisë personale etj., si dhe për mundësitë e shumta për punësim në këtë industri.

Bëhu ekspert në fushën e Sistemeve të Sigurimeve, ku pas përfundimit të studimeve do të jesh në gjendje të:

  • demonstrosh njohuri të menaxhimit të aktivitetve në fushën e sigurimeve;
  • njohësh natyrën dhe menaxhimin e riskut në sigurime;
  • llogarisësh, vlerësosh dhe promovosh produktet e sigurimeve (pakot e sigurimeve);
  • dish llojet e sigurimit dhe klasifikimin e tyre;
  • demostrosh njohuri mbi kontrata e sigurimeve dhe përmbajten e tyre.

Me mundësi të shumta punësimi në:

  • Kompani të sigurimeve;
  • Institucione Financiare;
  • Kompani të mëdha;
  • Institucione Publike;

Semestri I

E drejta në Trafik

Lënda ju mundëson studentëve të njihen me Ligjet, Aktet ligjore të rëndësishme. Gjykimet – Aktgjykimi i kushtetutës së Kosovës. Pushteti gjyqesor. Përafrimi dhe kompetencat gjyqësore. Gjykatat komunale. Gjykatat ekonomike. Gjykata e Lartë. Gjykata për shkelje. Gjykata Ushtarake. E drejta e komunikacionit – Koncepti i komunikacionit dhe e drejta në komunikacion. Rëndësia e komunikimit. Burimet në të drejtën e trafikut. Paralajmërim rrugor. Sinjalizim trafiku. Veprimet në rast aksidenti rrugor. Veprimet e MPB-së dhe personave të tjerë të autorizuar për siguri në komunikacion. Organizatat ndërkombëtare të trafikut rrugor. Konventat doganore për trafficking rrugor.

Komunikimi Akademik

Lënda ju mundëson studentëve të njihen me fjalë që prodhojnë njohuri, konflikte, mirëkuptim, veprime, art. Fjalët në tekste, tabela, programe, libra etj.Shkathtësia e të folurit. Ndër fjalët duhet të zgjidhni midis më të rëndësishmes dhe më pak të rëndësishme. Plagjiaturë. Format e saj të ndryshme si një kopje e plotë e librave dhe burimeve të tjera, përvetësimi i punës së tjetrit ose përdorimi i frazave, paragrafëve pa referencë. Të shkruarit si aftësia më e madhe intelektuale në botën akademike. Shprehja me fjalë të shkruara.

Teknologji Informative

Hyrje në Shkencën Kompjuterike. Studimi i algoritmeve. Zonja Fjalë. Excel. Llogaritjet në Excel. Grafikët. PowerPoint. Softueri Mathcad. Veprime matematikore me Mathcad. Operacionet-Aktivitetet e Njësisë. Grafike.paraqitje e funksioneve duke përdorur Mathcad. Objektivi kryesor i kësaj lënde është që studenti të arrijë temat studimore nga shkenca kompjuterike duke i shqyrtuar lidhje me shkencat e tjera disiplinore ku përdoret teknologjia e informacionit.

Gjuhë Angleze I

Lënda ju mundëson studentëve të fitojnë njohuri të gjuhës Angleze e cila do të ju mundësojë të lexojë, shkruaj, flas dhe/apo komunikojë në gjuhëm Angleze në nivel Bazik, duke u pasuruar me pjesë të gramatikës dhe letërsisë dhe fjalor të termeve profesionale në trafik dhe sigurime.

Bazat e Trafikut dhe Transportit

Lënda ju mundëson studentëve për rëndësin e aktivitetit të komunikimit. Zhvillimi i mjeteve të komunikimit. Parimet e organizimit të komunikimit dhe transportit. Organizimi i shërbimit të trafikut. Nocioni klasik i procesit të komunikimit dhe transportit. Nocioni i transportit të brendshëm. Rëndësia e organizimit të rrugës. Të ketë mundësi të planifikojë dhe zhvillojë sistemin rrugor.

Semestri II

Bazat e teknologjisë dhe transportit

Lënda ju mundëson studentëve të fitojnë njohuri për teknologjia e transportit. Përcaktimi i teknologjisë së transportit si një sistem. Substrati i transportit si një nënsistem i teknologjisë së transportit. Nevojat për transport. Struktura e substratit sipas grupit të mallit. Struktura e nënshtresës nga teknologjia e transportit. Orientimi i nënshtresës në degë të ndryshme trafiku. Modeli i ndarjes së mallrave nga ofruesit e transportit. Përcaktimi i modelit matematik bazuar në kriteret kryesore. Funksioni i kritereve. Pajisjet e transportit.

Etika biznesore dhe profesionale

Qëllimet e lëndës Etika në biznes janë njohja e studentëve me përmbajtjen, normat, vlerat, standardet bazë dhe sjelljet etike në aktivitetet ekonomike dhe afariste. Studentët njihen edhe me njohuri të tjera bazë për përfitimet e sjelljeve dhe veprimeve etike në biznes, në komunikimin dhe qarkullimin ekonomiko-biznes dhe ligjor, si dhe me sjelljen e përgjegjshme shoqërore dhe korporative; kultivimi i sjelljes etike dhe pozitive, kulturës së korporatës në biznes dhe aktorëve të tjerë përkatës ekonomikë.

Matematikë e Aplikuar

Lënda ju mundëson studentëve studimin dhe aftësimin e studentëve në fushën e Matematikës me qëllim aplikimin në shkencat teknike. Aplikimi i metodave statistikore. Probabiliteti

Menaxhimenti dhe Marketingu

Lënda ju mundëson studentëve të mësojnë Pasqyrën e Menaxhimit të marketingut. Kënaqësia e Klientit & Planifikimi Strategjik. Studimi i Tregut dhe Mjedisi i Tregut. Sjellja e konsumatorit. Sjellja e Blerjes së Biznesit. Konkurs. NPD & Marketingu Global. Produkte, Marka dhe Shërbime. Çmimi Kanalet e marketingut, shitja me pakicë dhe dhimbje

Gjuhë Angleze II

Lënda ju mundëson studentëve të fitojnë njohuri të gjuhës Angleze e cila do të ju mundësojë të lexojë, shkruaj, flas dhe/apo komunikojë në gjuhëm Angleze në nivel Bazik, duke u pasuruar me pjesë të gramatikës dhe letërsisë dhe fjalor të termeve profesionale në trafik dhe sigurime.

Semestri III

Mekanikë

Lënda ju mundëson studentëve të mësuarit përkufizime Aksiomat dhe lidhjet. Sistemi i forcave konkurruese. Elementet e statikës grafike. Bilanci i ngurtë i trupit në plan. Ekuilibri i sistemit të trupave të ngurtë në rrafsh. Elementet e teorisë së mbajtësve. ngjyrë fërkimi. Sistemi i forcave arbitrare në hapësirë. Qendra e gravitetit. Elemente të statikës analitike.

Statistika dhe Probabilitetit

Lënda ju mundëson studentëve me hyrje në analizën statistikore dhe përshkruese. Të dhëna bazë statistikore. Përpunimin e të dhënave. Tabelimi. Grafike, statistikat. Numrat relativë. Analiza e të dhënave statistikore. Vlera mesatare. Masat asimetrike. Kombinatorika. Bazat e teorisë së probabilitetit. Përkufizimet e probabilitetit. Numra të mëdhenj. Probabiliteti total. Kundër probabilitetit. Numërimi dhe shumëzimi sipas probabilitetit. Formula e Bayesova. Rastet e ndryshueshme dhe shpërndarja në probabilitet. Modelet e shpërndarjes dhe probabiliteti diskrete. Variabla të vazhdueshme. Vendosja e parametrave. Test dhe hipotezë. Analizat e regresionit

Menaxhimi dhe planifikimi strategjik

Lënda fokusohet në vizionin dhe objektivat e ndërmarrjeve duke zhvilluar politika dhe plane drejt zbatimit të strategjive të ndërmarrjeve. Qëllimi i këtij kursi është të përgatisë në të ardhmen menaxherët strategjikë (liderët) për një mënyrë sistematike duke zbatuar planifikimin strategjik drejt një objektivi të përcaktuar qartë si dhe duke përdorur një gamë të gjerë informacioni për të kuptuar karakteristikat e vendimeve strategjike duke përcaktuar drejtimet e afatit të një organizate.Procesi i menaxhimit strategjik dhe planifikimit strategjik në organizata të ndryshme. analizojnë problemet komplekse, të pastrukturuara në mënyrë cilësore dhe sasiore, duke përdorur mjetet e duhura.

Hyrje në Sigurime

Lënda ju mundëson studentëve të kuptojnë se si funksionon sigurimi në përgjithësi, nga historia e sigurimeve që nga moshat më të hershme e deri te sigurimet moderne. Evoluimi dhe zhvillimi i sistemeve të sigurimeve në mosha të ndryshme me karakter të veçantë, përmes këtyre moshave, në pjesë të ndryshme të botës, duke përfshirë rrezikun e sigurimit, mënyrat se si njerëzit përpiqeshin të siguronin të ardhmen e tyre duke ruajtur mallra dhe sende të tjera të rëndësishme për të ardhmen e tyre. mbijetesën dhe gjithashtu përpjekjen për të minimizuar rrezikun me të cilin përballeshin. Përshkrimi i parimeve të sigurimit në bazë të të cilave u zhvillua sigurimi në epokën moderne të sigurimeve dhe ndikimi i tyre në shoqëri

Ndërmarrësi

Lënda ju mundëson studentëve për ti ndihmuar të vlerësojnë aftësitë e biznesit dhe angazhimin e nevojshëm për të menaxhuar me sukses një ndermarrje dhe për të eksploruar sfidat dhe përfitimet e ndermarrjes. Qëllimi i kësaj lënde është që studentët të njihen me ndermarresinë dhe procesin e formimit të ndërmarrjes, të fitojnë njohuri për burimet dhe idetë e ndërmarrësit për të filluar procesin e formimit të subjektit ekonomik si ndërmarrje funksionale.

Gjuhë Angleze III

Lënda ju mundëson studentëve dhe lidhet pak a shumë me profesionin dhe synon arritjen e një fjalori adekuat, si dhe pasurimin e mjeteve të të folurit me theks të veçantë në terminologjinë profesionale, mësimet e sjellshme dhe procesin e fjalëformimit. Kursi synon gjithashtu zhvillimin dhe përmirësimin e aftësive gjuhësore. Qëllimi i lëndës është zgjerimi dhe rritja e njohurive me qëllim që studentët të mund të kuptojnë anglishten për ta përdorur në profesionin e tyre të ardhshëm

Semestri IV

Sjellje konsumatori

Lënda ju mundëson studentëve të fokusohen në një vështrim më të afërt se si konsumatorët përpunojnë informacionin, zhvillojnë preferencat dhe bëjnë zgjedhje për ta. Pjesa teorike e lëndës tregon se cilat janë preferencat e konsumatorit, kultura, masmedia, media sociale, mendimet, emocionet dhe sjelljet që ndikojnë në sjelljen e konsumatorit.

Siguria dhe Menaxhimi i Aksidenteve

Lënda ju mundëson studentëve qasje moderne e hulumtimit të sigurisë së komunikacionit. Njohuritë kryesore. Faktorët e sigurisë së komunikacionit rrugor. Shkaktarët kryesorë të fatkeqësive të komunikacionit. Shkalla e sigurisë së komunikacionit. Njeriu si faktor i sigurisë ne komunikacion. Mjeti si faktor i sigurisë ne komunikacion. Rruga si faktor i sigurisë ne komunikacion. Objektiva kryesore e kësaj lënde është që studenti pas vijimit të kësaj lënde do të jetë në gjendje të ketë njohuri në shkaktaret me te shpeshte te aksidenteve, të njohe fakotert kryesore te sigurisë,të njohe masat preventive per evitimin e aksidenteve rrugor

Menaxhimi i riskut

Lënda ju mundëson studentëve të shqyrtojë mënyrën në të cilën biznesi dhe shoqëria kryejnë vlerësimin, kontrollin dhe transferimin e rrezikut. Është krijuar për studentin pa njohuri paraprake për menaxhimin e rrezikut. Qëllimi i këtij kursi është të angazhojë studentët në zbulimin aktiv të parimeve të menaxhimit të rrezikut. Studentët do të përgatiten të operojnë në një mjedis biznesi, duke zhvilluar një vetëdije për sfidat, mjetet dhe procesin e hartimit dhe zbatimit të një programi të menaxhimit të rrezikut.

Legjislacioni në sigurime

Lënda ju mundëson studentëve të mësuarit dhe të kuptuarit e legjislacionit të sigurimeve, në faza të ndryshme, ligjit të shkeljes, sistemeve juridike dhe ligjeve të sigurimit, kontratave të sigurimit dhe përcaktimit të tyre me përfshirjen e legjislacionit të sigurimeve në Kosovë dhe BE, bazuar në direktivën e BE-së, për Sigurimet. Objektivi kryesor i kësaj lënde është që studenti të fitojë njohuri për legjislacionin e sigurimeve në përgjithësi.

Industria e sigurimeve

Lënda ju mundëson studentëve të mësojnë dhe kuptojnë biznesin e sigurimeve, në faza të ndryshme, zhvillimin e tij në faza të ndryshme. Industria e sigurimeve si institucion financiar. Rëndësia e industrisë për shoqërinë, bizneset, familjet dhe individët. Ndikimi i tij në ekonomi dhe stabilitet financiar. Asistencë në mbrojtjen financiare, zbutjen e rrezikut dhe mbulimin e rrezikut. Asistencë në zhvillimin e projekteve të ndryshme ekonomike dhe financiare. Industria e sigurimeve si qetësi e mendjes për humbjen e papritur të ardhshme të çdo mesatareje.

Gjuhë Gjermane I

Lënda ju mundëson studentëve të mësojnë Themen neu I dhe Themen neu II. Praktikë me gojë dhe me shkrim, bisedë, gramatikë (parafjalë, koha e shkuar e foljeve, mbiemra - krahasimi i mbiemrave, koha e kryer e foljeve të rregullta, zëri vepror dhe pasiv, fjalitë e nënrenditura). Qëllimi i kësaj lënde është që studentët të kenë njohuri nga letërsia dhe gramatika e gjuhës Gjermane.

E-marketingu

Lënda ju mundëson studentëve të mësojnë qëllimin ofrojë njohuri për parimet dhe praktikat që lidhen me përdorimin e internetit për të rritur aktivitetet e marketingut në ndërmarrje të ndryshme. Bëhet fjalë gjithashtu për përshkrimin dhe kuptimin e terminologjisë, koncepteve dhe aktiviteteve të e-marketing, identifikimin e zhvillimeve më të fundit dhe origjinën e tyre në praktikat e marketingut elektronik.

Semestri V

Broker sigurimesh

Lënda ju mundëson studentëve të mësuarit dhe të kuptuarit e ndërmjetësve të sigurimeve, roli i tyre në industrinë e sigurimeve, lidhja që ata bëjnë midis siguruesit dhe të siguruarit, a mund të jenë të pavarur apo duhet të jenë pjesë e siguruesit. Kush mund të bëhet dhe/ose ka të drejtë të punojë si ndërmjetës sigurimesh, llojet e ndërmjetësve në sigurime, zhvillimi i tyre në faza të ndryshme.

Menaxhimi dhe Raportimi i Dëmeve

Lënda ju mundëson studentëve të mësuarit e procesit të dëmeve të sigurimit, që nga fillimi, dmth nga hapja e dosjes së kërkesës deri në pagesën e tij, nëse është e pagueshme. Administrimi i një kërkese fillon që në paraqitjen e parë nga kërkuesi, i cili fillimisht duhet të identifikohet, nëse ai e paraqet vetë kërkesën ose nëpërmjet përfaqësuesit të tij ligjor. Për sa kohë vazhdon regjistrimi i kërkesës, hapja e dosjes, kontrollimi nëse dokumentacioni i paraqitur është i saktë dhe jo i rremë. Kontrollimi i detyrimit të kërkesës, vlerësimi i kërkesës me të gjitha njësitë e saj, kontrollimi i dyfishtë i të gjithë procesit edhe një herë, dhe në fund informimi i kërkuesit për kërkesën dhe kompensimin që do të marrë. Nëse ai pajtohet, kërkesa do të paguhet.

Sigurimi i Jetës

Lënda ju mundëson studentëve të mësuarit dhe ndryshimin midis sigurimit të jetës. Tregu i sigurimeve të jetës, zhvillimi i tij në faza të ndryshme. Mbulimi dhe përfitimet e sigurimit të jetës. Pse sigurimi i jetës është përfitim dhe jo dëmshpërblim. Llojet e sigurimit të jetës nëpër faza. Rëndësia e sigurimit të jetës në ekonomi, veçanërisht në ekonominë familjare. Sigurimi i jetës si masa/mesatarja më e mirë për mbrojtjen e ardhshme të familjes, edukimin e fëmijëve etj. Sigurimi i jetës si një nga mënyrat më të mira për të kursyer, dhe/ose shlyer borxhe

Risigurimet

Lënda ju mundëson studentëve të mësuarit e risigurimit. Çfarë është risigurimi, çfarë përdoret dhe përfaqëson atë. Kush blen dhe shet risigurime. Çfarë mbulon risigurimin, ndryshimi midis një kompanie sigurimi dhe risigurimit. Tregu i risigurimeve në mbarë botën. Lojtarët dhe kompanitë kryesore të risigurimit, lloje të ndryshme kontratash risigurimi dhe risigurimi. Dallimet kryesore midis Risigurimit dhe Retrosessionit, dhe çfarë është Retrossesion

Dëmet në sigurime dhe aktuaristika

Lënda ju mundëson studentëve të mësuarit e dëmet në sigurime dhe aktuaristikë. Qëllimi kryesor i kësaj lënde është që studenti të fitojë njohuri për dëmet në sigurime dhe aktuarët në përgjithësi me të cilat do të jetë në gjendje, të fitojë njohuri për vlerësimin e të gjitha dëmeve të ndodhura dhe të siguaruara.

Digjitalizimi në sigurime

Lënda ju mundëson studentëve të mësuarit dhe kuptimi i tregut të sigurimeve, në faza të ndryshme të dixhitalizimit, zhvillimi i tij në faza të ndryshme. Nga çfarë konsiston dixhitalizimi i sigurimeve, kush janë lojtarët, si funksionon në legjislacione/shtete të ndryshme. Cili është roli i dixhitalizimit në industrinë e sigurimeve. Përfitimet e dixhitalizimit për industrinë e sigurimeve. Cilat janë mjetet e dixhitalizimit dhe përdorimi i tyre.

Shitja dhe promovimi i produkteve të sigurimit

Lënda ju mundëson studentëve të mësuarit dhe kuptoni se si të komunikoni me klientët e sigurimeve, të identifikoni nevojat e klientëve për mbulim sigurimesh, të trajtoni klientin, të prezantoni kompaninë e sigurimit në mënyrën e duhur, të bindni klientin për përfitimet e sigurimit, sjelljen dhe orientimin ndaj klientit, gjuhën e trupit, aftësitë e shitjes, nivelet e komunikimit (marrëdhëniet dhe nivelet teknike).

Semstri VI

Projekt i Pavarur – Tema e Diplomës

Projekt i Pavarur – Tema e Diplomës