Misioni

Misioni i Akademisë Tempulli është përgatitja në mënyrë cilësore studentët dhe kursantët me njohuritë dhe aftësitë përkatëse për të mësuar dhe hulumtuar në mënyrë që të udhëheqin një karrierë të suksesshme si një profesionist aktiv në komunitet.

Akademia Tempulli kontribuon në shoqëri përmes:

  • Programeve unike të studimit në arsimin e lartë dhe shkencat e aplikuara ose, tregun e punës në Kosovë;
  • Avancimit, krijimit dhe shpërndarjes së njohurive përmes kërkimit shkencor me qëllim të përmirësimit të mirëqenies së popullatës;
  • Sigurimit të një mjedisi që rezulton me lëvizjen sociale dhe zhvillimin personal;
  • Shërben si një partner lokal për bizneset dhe industrinë, institucionet lokale dhe qendrore dhe komunitetin;
  • Zbaton dimensionin shoqëror të Bolonjës dhe qasjen e bazuar në të Drejtat e Njeriut;

Për më tepër, Akademia Tempulli angazhohet vazhdimisht në një dialog dinamik me partnerët ekonomikë dhe socialë për të ofruar shërbime përkatëse arsimore dhe kërkimore, të cilat rezultojnë në një raport të lartë të punësimit midis të diplomuarve të saj.