Logjistikë dhe Shpedicion

Përshkrimi i specializimit 

Programi Sigurimet dhe Menaxhimi i Dëmeve nga Aksidentet me specializim Logjistika dhe Shpedicioni është program bachelor profesional i cili ofrohet për herë të parë në Kosovë nga Akademia Tempulli. Studimet zgjasin tri vite apo gjashtë semestra dhe kërkojnë 180 pikë të ECTS-së, pas përfundimit të suksesshëm të studimeve studenti fiton thirrje akademike Bachelor profesional në “Sigurime dhe menaxhimi i dëmeve nga aksidentet” me specializim Logjistika dhe Shpedicioni.

Programi synon t’u sigurojë studentëve njohuri themelore dhe të specializuara të Logjistikës dhe Shpedicioni dhe aplikimin e këtyre njohurive në praktikë  duke vendosur një lidhje të fortë mes njohurive teorike dhe kualifikimit të tyre në praktikë.
Pajisja më një diplomë Bachelor në fushën e Logjistikës dhe Shpedicionit është një mundësi e shkëlqyeshme për individët që duan të përgatiten për një karrierë dinamike me mundësi të shumta për punësim.  Ky program përgatit profesionistë të kualifikuar, të cilët do të jenë në gjendje të kuptojnë sistemet kryesore të transportit dhe logjistikës ndërkombëtare dhe kombëtare, të kenë njohuri proceseve logjistike dhe shpedicionit, të jenë në gjendje të menaxhojnë një biznes në mënyrë të pavarur.

Bëhu ekspert në fushën e Logjistikës dhe Shpedicionit, ku pas përfundimit të studimeve do të jesh në gjendje të:

 • njohësh konceptet dhe aktivitetet bazike të logjistikës;
 • kuptosh rëndësinë e logjistikës në zhvillimin e aktiviteteve biznesore dhe ndikimin e saj në aktivitete biznesore;
 • denomstrosh njohuri në planifikimin e logjistikës dhe menaxhimin e zinxhirit furnizues;
 • njohësh bazën ligjore dhe konventave ndërkombetare në transport;
 • njohësh procesin e administrimit, kalkulimit dhe procedurave të doganimit te mallërave.

Me mundësi të shumta të punësimit në:

 • Vetëpunësim;
 • Kompani të Sigurimeve;
 • Institucione Financiare;
 • Kompani të konsulencës dhe menaxhimit;
 • Qendra Tregtare;
 • Kompani të mëdha (korporata);
 • Institucione publike.

Semestri I

E drejta në Trafik

Lënda ju mundëson studentëve të njihen me Ligjet, Aktet ligjore të rëndësishme. Gjykimet – Aktgjykimi i kushtetutës së Kosovës. Pushteti gjyqesor. Përafrimi dhe kompetencat gjyqësore. Gjykatat komunale. Gjykatat ekonomike. Gjykata e Lartë. Gjykata për shkelje. Gjykata Ushtarake. E drejta e komunikacionit – Koncepti i komunikacionit dhe e drejta në komunikacion. Rëndësia e komunikimit. Burimet në të drejtën e trafikut. Paralajmërim rrugor. Sinjalizim trafiku. Veprimet në rast aksidenti rrugor. Veprimet e MPB-së dhe personave të tjerë të autorizuar për siguri në komunikacion. Organizatat ndërkombëtare të trafikut rrugor. Konventat doganore për trafficking rrugo.

Komunikimi Akademik

Lënda ju mundëson studentëve të njihen me fjalë që prodhojnë njohuri, konflikte, mirëkuptim, veprime, art. Fjalët në tekste, tabela, programe, libra etj.Shkathtësia e të folurit. Ndër fjalët duhet të zgjidhni midis më të rëndësishmes dhe më pak të rëndësishme. Plagjiaturë. Format e saj të ndryshme si një kopje e plotë e librave dhe burimeve të tjera, përvetësimi i punës së tjetrit ose përdorimi i frazave, paragrafëve pa referencë. Të shkruarit si aftësia më e madhe intelektuale në botën akademike. Shprehja me fjalë të shkruara.

Teknologji Informative

Hyrje në Shkencën Kompjuterike. Studimi i algoritmeve. Zonja Fjalë. Excel. Llogaritjet në Excel. Grafikët.PowerPoint. Softueri Mathcad. Veprime matematikore me Mathcad. Operacionet-Aktivitetet e Njësisë. Grafike. paraqitje e funksioneve duke përdorur Mathcad. Objektivi kryesor i kësaj lënde është që studenti të arrijë temat studimore nga shkenca kompjuterike duke i shqyrtuar lidhje me shkencat e tjera disiplinore ku përdoret teknologjia e informacionit.

Gjuhë Angleze I

Lënda ju mundëson studentëve të fitojnë njohuri të gjuhës Angleze e cila do të ju mundësojë të lexojë, shkruaj, flas dhe/apo komunikojë në gjuhëm Angleze në nivel Bazik, duke u pasuruar me pjesë të gramatikës dhe letërsisë dhe fjalor të termeve profesionale në trafik dhe sigurime.

Bazat e Trafikut dhe Transportit

Lënda ju mundëson studentëve për rëndësin e aktivitetit të komunikimit. Zhvillimi i mjeteve të komunikimit. Parimet e organizimit të komunikimit dhe transportit. Organizimi i shërbimit të trafikut. Nocioni klasik i procesit të komunikimit dhe transportit. Nocioni i transportit të brendshëm. Rëndësia e organizimit të rrugës. Të ketë mundësi të planifikojë dhe zhvillojë sistemin rrugor.

Semestri II

Bazat e teknologjisë dhe transportit

Lënda ju mundëson studentëve të fitojnë njohuri për teknologjia e transportit. Përcaktimi i teknologjisë së transportit si një sistem. Substrati i transportit si një nënsistem i teknologjisë së transportit. Nevojat për transport. Struktura e substratit sipas grupit të mallit. Struktura e nënshtresës nga teknologjia e transportit. Orientimi i nënshtresës në degë të ndryshme trafiku. Modeli i ndarjes së mallrave nga ofruesit e transportit. Përcaktimi i modelit matematik bazuar në kriteret kryesore. Funksioni i kritereve. Pajisjet e transportit.

Etika biznesore dhe profesionale

Qëllimet e lëndës Etika në biznes janë njohja e studentëve me përmbajtjen, normat, vlerat, standardet bazë dhe sjelljet etike në aktivitetet ekonomike dhe afariste. Studentët njihen edhe me njohuri të tjera bazë për përfitimet e sjelljeve dhe veprimeve etike në biznes, në komunikimin dhe qarkullimin ekonomiko-biznes dhe ligjor, si dhe me sjelljen e përgjegjshme shoqërore dhe korporative; kultivimi i sjelljes etike dhe pozitive, kulturës së korporatës në biznes dhe aktorëve të tjerë përkatës ekonomikë.

Matematikë e Aplikuar

Lënda ju mundëson studentëve studimin dhe aftësimin e studentëve në fushën e Matematikës me qëllim aplikimin në shkencat teknike. Aplikimi i metodave statistikore. Probabiliteti.

Menaxhmenti dhe Marketingu

Lënda ju mundëson studentëve të mësojnë Pasqyrën e Menaxhimit të marketingut. Kënaqësia e Klientit & Planifikimi Strategjik. Studimi i Tregut dhe Mjedisi i Tregut. Sjellja e konsumatorit. Sjellja e Blerjes së Biznesit. Konkurs. NPD & Marketingu Global. Produkte, Marka dhe Shërbime. Çmimi Kanalet e marketingut, shitja me pakicë dhe dhimbje.

Gjuhë Angleze II

Lënda ju mundëson studentëve të fitojnë njohuri të gjuhës Angleze e cila do të ju mundësojë të lexojë, shkruaj, flas dhe/apo komunikojë në gjuhëm Angleze në nivel Bazik, duke u pasuruar me pjesë të gramatikës dhe letërsisë dhe fjalor të termeve profesionale në trafik dhe sigurime.

Semestri III

Hyrje në Logjistikë dhe transport

Lënda ju mundëson studentëve të mësuarit pasqyra dhe tendencat e sistemeve logjistike. Bazat e transportit të mallrave, duke përfshirë: mënyrat e transportit të mallrave dhe ngarkesat e njësive, pasqyra e infrastrukturës së transportit, Transporti rrugor i mallrave, Transporti hekurudhor, Transporti detar i mallrave, mallrat ajrore dhe modelimi i kostos së transportit. Bazat e menaxhimit të logjistikës, duke përfshirë: përcaktimin e logjistikës dhe konceptet bazë, ciklin e porosive dhe procesin e dërgesës, objektet e logjistikës, menaxhimin e inventarit, metodat e logjistikës dhe kostot e logjistikës. Transporti i mallrave dhe menaxhimi i integruar i logjistikës, duke përfshirë: Praktikat inovative të logjistikës, procedurat e transportit dhe doganave, transportin intermodal dhe logjistikën, logjistikën e qytetit dhe logjistikën e së ardhmes

Statistika dhe Probabilitetit

Lënda ju mundëson studentëve me hyrje në analizën statistikore dhe përshkruese. Të dhëna bazë statistikore. Përpunimin e të dhënave. Tabelimi. Grafike, statistikat. Numrat relativë. Analiza e të dhënave statistikore. Vlera mesatare. Masat asimetrike. Kombinatorika. Bazat e teorisë së probabilitetit. Përkufizimet e probabilitetit. Numra të mëdhenj. Probabiliteti total. Kundër probabilitetit. Numërimi dhe shumëzimi sipas probabilitetit. Formula e Bayesova. Rastet e ndryshueshme dhe shpërndarja në probabilitet. Modelet e shpërndarjes dhe probabiliteti diskrete. Variabla të vazhdueshme. Vendosja e parametrave. Test dhe hipotezë. Analizat e regresionit

Menaxhimi dhe planifikimi strategjik

Lënda fokusohet në vizionin dhe objektivat e ndërmarrjeve duke zhvilluar politika dhe plane drejt zbatimit të strategjive të ndërmarrjeve. Qëllimi i këtij kursi është të përgatisë në të ardhmen menaxherët strategjikë (liderët) për një mënyrë sistematike duke zbatuar planifikimin strategjik drejt një objektivi të përcaktuar qartë si dhe duke përdorur një gamë të gjerë informacioni për të kuptuar karakteristikat e vendimeve strategjike duke përcaktuar drejtimet e afatit të një organizate.Procesi i menaxhimit strategjik dhe planifikimit strategjik në organizata të ndryshme. analizojnë problemet komplekse, të pastrukturuara në mënyrë cilësore dhe sasiore, duke përdorur mjetet e duhura.

Ndërmarrësi

Lënda ju mundëson studentëve për ti ndihmuar të vlerësojnë aftësitë e biznesit dhe angazhimin e nevojshëm për të menaxhuar me sukses një ndermarrje dhe për të eksploruar sfidat dhe përfitimet e ndermarrjes. Qëllimi i kësaj lënde është që studentët të njihen me ndermarresinë dhe procesin e

formimit të ndërmarrjes, të fitojnë njohuri për burimet dhe idetë e ndërmarrësit për të filluar procesin e formimit të subjektit ekonomik si ndërmarrje funksionale.

Gjuhë Angleze III

Lënda ju mundëson studentëve dhe lidhet pak a shumë me profesionin dhe synon arritjen e një fjalori adekuat, si dhe pasurimin e mjeteve të të folurit me theks të veçantë në terminologjinë profesionale, mësimet e sjellshme dhe procesin e fjalëformimit. Kursi synon gjithashtu zhvillimin dhe përmirësimin e aftësive gjuhësore. Qëllimi i lëndës është zgjerimi dhe rritja e njohurive me qëllim që studentët të mund të kuptojnë anglishten për ta përdorur në profesionin e tyre të ardhshëm.

Gjuhë Gjermane I

Lënda ju mundëson studentëve të mësojnë Themen neu I dhe Themen neu II. Praktikë me gojë dhe me shkrim, bisedë, gramatikë (parafjalë, koha e shkuar e foljeve, mbiemra - krahasimi i mbiemrave, koha e kryer e foljeve të rregullta, zëri vepror dhe pasiv, fjalitë e nënrenditura). Qëllimi i kësaj lënde është që studentët të kenë njohuri nga letërsia dhe gramatika e gjuhës Gjermane

Semestri IV

Sistemet Integrale Multimodale

Lënda ju mundëson studentëve të mësojnë lidhjet dhe detyrat themelore të sistemit të integruar të transportit. Ndarja dhe përcaktimi i sistemit të integruar të transportit. Karakteristikat tekniko-teknologjike të sistemit të integruar të transportit në trafikun rrugor. Karakteristikat tekniko-teknologjike të sistemit të integruar të transportit në trafikun hekurudhor. Karakteristikat tekniko-teknologjike të sistemit të integruar të transportit në anijet detare

Teknologjia e Transportit

Lënda ju mundëson studentëve të mësojnë teknologjin e transportit. Përcaktimi i teknologjisë së transportit si sistem. Substrati i transportit si nënsistem i teknologjisë së transportit. Nevojat për transport. Struktura e substratit sipas grupit të mallit. Struktura e substratit sipas teknologjisë së transportit. Të orientimi i nënshtresës në degë të ndryshme të trafikut. Modeli i ndarjes së mallrave nga ofruesit e transportit. Përkufizimi i modelit matematik bazuar në kriteret kryesore.

Logjistika urbane

Lënda ju mundëson studentëve të mësojnë hyrje në logjistikën urbane. Struktura në logjistikën urbane. Sistemet në logjistikën urbane, terminalet në logjistikën urbane, shpedicioni dhe transporti në logjistikën urbane, telesistemet në logjistikën urbane, aspektet ekologjike në logjistikën urbane, marketingu në logjistikën urbane.

Planifikimi i procesit logjistik

Metodat për parashikimet e trafikut të pasagjerëve. Mënyra e shënimit të shenjave të regjistrimit të automjeteve. Anketa në familje. Planifikimi i madhësive të trafikut fizik. Metodat analitike. Metodat ekonomike. Dizajni i përgjithshëm i transportit dhe mallrave. Parashikimi i transportit. Veprimi i përgjithshëm i planifikimit. Përcaktimi i problemit dhe korniza e planifikimit. Formimi i bazave statike të dokumentacionit. Parashikimi i zhvillimit socio-ekonomik. Politika e zbatimit të planit. Metodat e para-bashkimit të kërkesave për transferim

Teknika e Shpedicionit

Lënda u prezanton studentëve marrëdhëniet e transportit dhe kuptimin e tyre në aspektin e veprimtarisë afariste në fushën e spedicionit dhe fushave të veçanta të transportit. Temat kryesore të lëndës përfshijnë: Konceptet bazë në përcjellje; Shoqatat kombëtare dhe ndërkombëtare të transportuesve të mallrave; Operacionet bazë dhe speciale në shpedicioni ndërkombëtar i mallrave; Burimet ligjore dhe llojet e shpedicioneve; Të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e transportuesit; Kontratat (palët, arsyetimi, format, elementet themelore, kohëzgjatja dhe përfundimi); INCOTERMS; tarifat e mallrave; Dokumentet doganore, TIR Carnet, ATA Carnet, Procedurat doganore dhe përgjegjësitë e shpedicionit

Gjuhë Gjermane II

Lënda ju mundëson studentëve të mësojnë Themen neu I dhe Themen neu II. Praktikë me gojë dhe me shkrim, bisedë, gramatikë (parafjalë, koha e shkuar e foljeve, mbiemra - krahasimi i mbiemrave, koha e kryer e foljeve të rregullta, zëri vepror dhe pasiv, fjalitë e nënrenditura). Qëllimi i kësaj lënde është që studentët të kenë njohuri nga letërsia dhe gramatika e gjuhës Gjermane.

E-shpedicioni

Lënda ju mundëson studentëve të mësojnë Çfarë është logjistika e tregtisë elektronike? Rrjeti i vlerës së tregtisë elektronike dhe ndikimi i logjistikës së tregtisë elektronike te klientët. Procesi logjistik i tregtisë elektronike. Dizajni i operacioneve. Porosit furnizim. Logjistika e Milit të Fundit, Sfidat e logjistikës së tregtisë elektronike. Kostot logjistike. Pagesa dhe faturimi. Kanali Omni. Nyjet e ruajtjes. Trajtimi i mallrave. Qëndrueshmëria. Kthimet. Përvoja e klientit. Transporti. Gjurmueshmëria. Teknologjia. Rastet e suksesit. E-platforma moderne në logjistikë dhe mallra.

Semestri V

Ekonomika e Transportit

Lënda ju mundëson studentëve të mësojnë për trafikun dhe transportin rrugor. Organizimi i Qarkullimit Rrugor, parking makinash. Udhëtim. Amortizimi, qiramarrja, ekonomia. Kostot e shfrytëzimit të transportit rrugor. Organizimi i transportit të udhëtarëve në komunikacionin rrugor. Organizimi i transportit rrugor në distancë të madhe. Kostot e punës së automjeteve. Siguria e sistemeve të komunikimit. Ekonomik i Trafikut Rrugor.

Transporti Ndërkombëtar

Lënda ju mundëson studentëve të mësojnë Transporti ndërkombëtar si element ekonomik dhe strategjik i kompanive. Zgjedhja e mënyrës së eksportit të produkteve nga ana e kompanive duke marrë për bazë koston, kohën dhe sigurinë. Llojet e transportit ndërkombëtar: transporti ujor, ajror, hekurudhor dhe ai rrugor. Organizimi i transportit ndërkombëtar, tarifat, kontratat, lejet e qarkullimit, konventat ndërkombëtare për transportin. Asociacionet ndërkombëtarë transportuese. Transporti ndërkombëtar i njerëzve dhe mallrave.

Logjistika e Distribucionit

Lënda ju mundëson studentëve të mësojnë Kanalet e shpërndarjes dhe shpërndarjes fizike. Detyrat e logjistikës distributive. Logjistika e shpërndarjes në produkte me porosi. Logjistika e shpërndarjes së aksioneve. Sistemet e shpërndarjes së mallrave dhe shërbimeve. Marrëdhëniet ndërmjet prodhimit dhe shpërndarjes. Kostot dhe rezultatet e shpërndarjes dhe mallrave. Shpërndarja në sistemin e menaxhimit të zinxhirit të furnizimit. Përcaktuesit e përzgjedhjes së sistemit të kanalit të shpërndarjes.

Teknika e logjistikës

Lënda ju mundëson studentëve të mësojnë Logjistika dhe besueshmëria. Treguesit e besueshmërisë. Programi i besueshmërisë dhe elementët që përcaktojnë konceptin e sistemit. Modelet e parashikimit të besueshmërisë dhe anulimit. Funksionet e besueshmërisë, intensiteti i anulimit dhe dendësia e anulimit. Gatishmëria. Disponueshmëria. Prioriteti i mirëmbajtjes. Sigurimi teknik: Dizajni integral i sigurisë teknike. Planifikimi i sigurisë teknike. Analiza teknike e sigurisë. Modelet. Përpunimi eksperimental i të dhënave.

Menaxhimi i zingjirit furnizues

Lënda ju mundëson studentëve të mësojnë Njësia I SCM – Përkufizimi – objektivat – Evolucioni – nevoja – Çështjet e përfshira në zhvillimin e Llojeve të Kornizës SCM. Aktivitetet SCM - përbërësit - Organizata. (12 orë) Njësia II Integrimi i zinxhirit të furnizimit-Fazat-Pengesat në integrimin e brendshëm-Arritja e ekselencës në SCMDDimensionet e Përsosmërisë së Zinxhirit të Furnizimit-Forcat që ndikojnë në Emocionet e SCE, Zinxhirët e Furnizimit fizik dhe financiar- Lista e kontrollit për ekselencë. Njësia III Menaxhimi i Blerjeve dhe Furnizimit-Hyrja-rëndësia Objektivat e blerjes procesi i blerjes dhe funksionet e tjera-Blerja dhe ndërfaqet e integruara logjistike-Llojet e blerjeve-Partneritetet e blerjeve-Burimi i materialeve-Blerjet në kohë.

Mekanizmat e ngarkimit dhe shkarkimit

Lënda ju mundëson studentëve të mësojnë klasifikimin e automjeteve. Karakteristikat e përgjithshme dhe ngarkesat në ndërtimin e mjeteve të peshëngritësit. Pajisjet për kapjen e ngarkesave. Litarët, zinxhirët, rrota dhe tavolina. Pajisje të ndaluara dhe frenuese. Mekanizmat e transportit dhe mjeteve të peshëngritësit. Mekanizmat e ngarkimit të transportit të brendshëm

Shitja dhe Promovimi i Produkteve Logjistike

Lënda ju mundëson studentëve të mësojnë Roli i Marketingut dhe Marketerit në aktivitetet e Logjistikës. Përzierje marketingu në marketingun e mallrave (4P-4C në marketingun e mallrave). Produkt - Klient. Produkti bazë, Produkti i Kombinuar, Produkti i Shtuar. Përshtatje. Çmimi – Kostoja. Çmimi në shërbim fitimprurës. Tregu përgjigjet. Elementet kryesore në Strategjitë e Çmimeve. Konkurrojnë në çmim Promovimi – Komunikimi. Përzierja Promocionale: Shitja personale, Reklamimi, PR, Shitjet, Promovimi. Vendi - Komoditet.

Semestri VI

Projekt i Pavarur – Tema e Diplomës

Projekt i Pavarur – Tema e Diplomës