Inxhinieria e Infrastrukturës (rrugë, hekurudhë, hidrologji)

Përshkrimi i specializimit

Zhvillimi i shpejtë ekonomik varet  edhe nga  kontributi i ekspertëve të lëmisë  së  qarkullimit,  trafikut  dhe  transportit rrugor.   Kjo konsiston në nevojën e shkollimit të kuadrove të cilat që  nga  fillimi do  të përgatiten profesionalisht për sferat përkatëse.

Projektet  infrastrukturore për   rehabilitimin  dhe   ndërtimin  e  rrugëve kërkojnë  kuadro  me kompetencë të lartë në profesion.
Programi Inxhineria e Transportit dhe Infrastruktura me specializim Inxhineria e Infrastrukurës  është program bachelor profesional i cili ofrohet për herë të parë në Kosovë nga Akademia Tempulli. Studimet zgjasin tri vite apo gjashtë semestra dhe kërkojnë 180 pikë të ECTS-së, pas përfundimit të suksesshëm të studimeve studenti fiton thirrje akademike Bachelor profesional në “Inxhinerinë e Transportit dhe Infrastrukturës” me specializim në Inxhinerinë e Infrastrukturës.

Programi synon t’u sigurojë studentëve njohuri themelore dhe të specializuara të vlerësimit të dëmeve dhe aplikimin e këtyre njohurive në praktikë  duke vendosur një lidhje të fortë mes njohurive teorike dhe kualifikimit të tyre në praktike.

Bëhu ekspert në fushën e Inxhinerisë së Infrastrukturës , ku pas përfundimit të studimeve do të jesh në gjendje të:

  • të bësh ekspertizën e komunikacionit
  • të auditosh sigurinë në rrugë
  • të menaxhosh punët në qendra të kontrollimit teknik
  • dish të vlerësosh dëmet materiale

Me mundësi të shumta të punësimit në:

  • Industrinë e Infrastrukturës ;
  • Autoritetet lokale
  • Organizatat Qeveritare Kombëtare
  • Konsulentë

Semestri I

E drejta në Trafik

Lënda ju mundëson studentëve të njihen me Ligjet, Aktet ligjore të rëndësishme. Gjykimet – Aktgjykimi i kushtetutës së Kosovës. Pushteti gjyqesor. Përafrimi dhe kompetencat gjyqësore. Gjykatat komunale. Gjykatat ekonomike. Gjykata e Lartë. Gjykata për shkelje. Gjykata Ushtarake. E drejta e komunikacionit – Koncepti i komunikacionit dhe e drejta në komunikacion. Rëndësia e komunikimit. Burimet në të drejtën e trafikut. Paralajmërim rrugor. Sinjalizim trafiku. Veprimet në rast aksidenti rrugor. Veprimet e MPB-së dhe personave të tjerë të autorizuar për siguri në komunikacion. Organizatat ndërkombëtare të trafikut rrugor. Konventat doganore për trafficking rrugor.

Komunikimi Akademik

Lënda ju mundëson studentëve të njihen me fjalë që prodhojnë njohuri, konflikte, mirëkuptim, veprime, art. Fjalët në tekste, tabela, programe, libra etj.Shkathtësia e të folurit. Ndër fjalët duhet të zgjidhni midis më të rëndësishmes dhe më pak të rëndësishme. Plagjiaturë. Format e saj të ndryshme si një kopje e plotë e librave dhe burimeve të tjera, përvetësimi i punës së tjetrit ose përdorimi i frazave, paragrafëve pa referencë. Të shkruarit si aftësia më e madhe intelektuale në botën akademike. Shprehja me fjalë të shkruara.

Teknologji Informative

Hyrje në Shkencën Kompjuterike. Studimi i algoritmeve. Zonja Fjalë. Excel. Llogaritjet në Excel. Grafikët.

PowerPoint. Softueri Mathcad. Veprime matematikore me Mathcad. Operacionet-Aktivitetet e Njësisë. Grafike

paraqitje e funksioneve duke përdorur Mathcad. Objektivi kryesor i kësaj lënde është që studenti të arrijë temat studimore nga shkenca kompjuterike duke i shqyrtuar lidhje me shkencat e tjera disiplinore ku përdoret teknologjia e informacionit.

Gjuhë Angleze I

Lënda ju mundëson studentëve të fitojnë njohuri të gjuhës Angleze e cila do të ju mundësojë të lexojë, shkruaj, flas dhe/apo komunikojë në gjuhëm Angleze në nivel Bazik, duke u pasuruar me pjesë të gramatikës dhe letërsisë dhe fjalor të termeve profesionale në trafik dhe sigurime.

Bazat e Trafikut dhe Transportit

Lënda ju mundëson studentëve për rëndësin e aktivitetit të komunikimit. Zhvillimi i mjeteve të komunikimit. Parimet e organizimit të komunikimit dhe transportit. Organizimi i shërbimit të trafikut. Nocioni klasik i procesit të komunikimit dhe transportit. Nocioni i transportit të brendshëm. Rëndësia e organizimit të rrugës. Të ketë mundësi të planifikojë dhe zhvillojë sistemin rrugor.

Semestri II

Transporti rrugor

Lënda ju mundëson studentëve organizimin e trafikut rrugor dhe hekurudhor. Autoparku, udhëtim, amortizimi, rentabiliteti, ekonomia, kostot operative të transportit. Struktura e të ardhurave. Organizimi i transportit të mallrave dhe udhëtarëve. Llojet e shpenzimeve. Metoda e kostos minimale. Aplikimi i metodave të burimeve njerëzore në gjetjen e zgjidhjeve optimale. Kostot e punës së mjeteve të transportit. Siguria e sistemeve të trafikut

Grafika inxhinierike

Lënda ju mundëson studentëve bazat e aplikimit të programit CAD (formatet, standardet), njohja e mjetit të punës CAD, aplikacioni, hapësira e ambienteve të performancës, formati ortogonal, ndërtimi i njohurive në aplikacionet CAD (hyrja e tekstit, kuantizimi, mjetet e progresit etj.) vizatimi në sipërfaqe jo të sheshtë dhe në modelimin 3D etj.

Rregullat e trafikut me metodikë

Lënda ju mundëson studentëve rregullat e trafikut rrugor, konceptet, mjetet sipas kategorive, kushtet për drejtimin e mjeteve, fitimi i të drejtës për drejtimin e mjetit, detyrat dhe përgjegjësitë e pjesëmarrësve në trafik. Drejtimi i automjetit, kultura dhe trafiku, vëmendja në trafik.

Matematikë e Aplikuar

Lënda ju mundëson studentëve studimin dhe aftësimin e studentëve në fushën e Matematikës me qëllim aplikimin në shkencat teknike. Aplikimi i metodave statistikore. Probabiliteti

Gjuhë Angleze II

Lënda ju mundëson studentëve të fitojnë njohuri të gjuhës Angleze e cila do të ju mundësojë të lexojë, shkruaj, flas dhe/apo komunikojë në gjuhëm Angleze në nivel Bazik, duke u pasuruar me pjesë të gramatikës dhe letërsisë dhe fjalor të termeve profesionale në trafik dhe sigurime.

Semestri III

Teknologjia e Transportit

Lënda ju mundëson studentëve teknologjin e transportit. Përcaktimi i teknologjisë së transportit si sistem. Substrati i transportit si nënsistem i teknologjisë së transportit. Nevojat për transport. Struktura e substratit sipas grupit të mallit. Struktura e substratit sipas teknologjisë së transportit. Të orientimi i nënshtresës në degë të ndryshme të trafikut. Modeli i ndarjes së mallrave nga ofruesit e transportit. Përkufizimi i modelit matematik bazuar në kriteret kryesore.

Auto CAD

Lënda ju mundëson studentëve bazat e aplikimit të programit CAD (formatet, standardet), njohja e mjetit të punës CAD, aplikacioni, hapësira e ambienteve të performancës, formati ortogonal, ndërtimi i njohurive në aplikacionet CAD (hyrja e tekstit, kuantizimi, mjetet e progresit etj.) vizatimi në sipërfaqe jo të sheshtë dhe në modelimin 3D etj.

Mekanikë

Lënda ju mundëson studentëve të njihen me lëndën e mekanikës dhe aplikimin e saj në kurse të tjera profesionale në komunikacion dhe transport. Pas përfundimit të kursit studenti do të jetë në gjendje të analizojë përdorimin e njësive mekanike, të përcaktojë shpejtësinë e caktuar të lëvizjes së trupave, të njohë elementet dhe teoritë në mekanikë, Studentët do të njihen me lëndën e mekanikës dhe aplikimin e saj në kurse të tjera profesionale në komunikacion dhe transport.

Statistikat dhe probabiliteti

Lënda ju mundëson studentëve hyrje në analizën statistikore dhe përshkruese. Bazuar në të dhënat statistikore. Përpunimi i të dhënave, tabelimi, statistikat grafike. Numrat relative, analiza e të dhënave statistikore, vlera, masat asimetrike kombinuese. Bazat e teorisë së probabilitetit. Përkufizimet e probabilitetit. Numra të mëdhenj. Probabiliteti total. Kundër probabiliteti. Shumëzimi i probabilitetit dhe numërimi. Formula e Bayesova.

Gjuhë angleze II

Lënda ju mundëson studentëve të lidhen pak a shumë me profesionin dhe synon arritjen e një fjalori adekuat, si dhe pasurimin e mjeteve të të folurit me theks të veçantë në terminologjinë profesionale, mësimet e sjellshme dhe procesin e fjalëformimit. Lënda synon gjithashtu zhvillimin

dhe përmirësimin e aftësive gjuhësore, të zgjerojë dhe rrisë njohuritë me qëllim që studentët të kuptojnë gjuhën angleze për ta përdorur në profesionin e tyre të ardhshëm.

Softuerët aplikativ

Lënda ju mundëson studentëve hyrje në Shkencën Kompjuterike. Studimi i algoritmeve. Zonja Word. Excel. Llogaritjet në Excel. Grafikët. PowerPoint. Softueri Mathcad. Veprimet matematikore me Mathcad. Operacione-Aktivitete të Njësisë. Paraqitja grafike e funksioneve duke përdorur Mathcad. Pas përfundimit të kursit studenti do të jetë në gjendje të njohë dhe analizojë komponentët e harduerit dhe softuerit, të aplikojë paketën Microsoft, të përdorë disa softuer për komunikim.

Semestri IV

Planifikimi Urban

Lënda ju mundëson studentëve analiza dhe vlerësimi i alternativave përkatëse për zhvillimin e sistemit të trafikut rrugor (korridoret alternative për rrugët kryesore, ndikimi i faktorëve përkatës në planifikimin e trafikut). Në këtë kurs do të zbatohen metodat bashkëkohore të planifikimit të lëvizjes. I prezanton studentëve me konceptet bazë të planifikimit të trafikut rrugor dhe sistemeve të transportit të kërkuara për lëvizjen urbane.

Siguria e Trafikut Rrugor

Lënda ju mundëson studentëve qasje moderne për hulumtimin e sigurisë në trafik. Njohuri baze. Faktorët e sigurisë së trafikut rrugor. Shkaqet kryesore të aksidenteve në komunikacion. Shkalla e sigurisë në komunikacion. Njeriu si faktor i sigurisë në komunikacion. Automjeti si faktor i sigurisë në komunikacion. Rruga si faktor i sigurisë në komunikacion.

Inxhinieria mjedisore

Lënda ju mundëson studentëve të mësojnë për faktorët globalë. Teoritë dhe modelet. Karakteristikat e menaxhimit të informacionit. Informacion i jashtëm. Tregjet globale. Marrëveshjet dhe konventat ndërkombëtare. OBT, GATT, zona e tregtisë së lirë.

Infrastruktura rrugore

Lënda ju mundëson studentëve zhvillimi i rrugëve. Ndarja e rrugëve dhe terreneve. Karakteristikat e shfrytëzimit të rrugëve. Ndikimi i mjeteve në shtresën e rrugës. Elementet e rrugës në projeksion horizontal. Dukshmëria horizontale në kthesa. Thyerja vertikale e nivelit. Elementet e prerjeve indirekte të trasesë. Shtresat e poshtme të rrugës. Shtresat e sipërme të rrugës. Autostradë. Pajisjet rrugore. Ndjekja e objekteve në rrugë.

Teoria e qarkullimit të trafikut

Lënda ju mundëson studentëve të mësojnë Klasifikimin e automjeteve sipas ECE, Performanca e Automjeteve, Karakteristikat Teknike, Rrotat dhe Pneumatikë, Procesi i Transmetimit të Energjisë, Sistemet elektronike të avancuara të procesit të sistemit dhe frenimit.

Gjuhë Gjermane I

Lënda ju mundëson studentëve të mësojnë Themen neu I dhe Themen neu II. Praktikë me gojë dhe me shkrim, bisedë, gramatikë (parafjalë, koha e shkuar e foljeve, mbiemra - krahasimi i mbiemrave, koha e kryer e foljeve të rregullta, zëri vepror dhe pasiv, fjalitë e nënrenditura). Qëllimi i kësaj lënde është që studentët të kenë njohuri nga letërsia dhe gramatika e gjuhës Gjermane.

Sistemet e Drenazhimit

Lënda ju mundëson studentëve të mësojnë Llojet e sistemeve të kullimit (sipërfaqësore dhe nëntokësore) dhe analiza e problemeve të zgjidhura me ndërtimin e tyre. Vetitë mekanike-fizike të tokës që kërkohen për llogaritjen e kullimit. Metodat për llogaritjen e infiltrimit vertikal. Kushtet për aplikimin e kullimit nëntokësor. Elementet e sistemeve të kullimit nëntokësor bazuar në kullimin horizontal të tubacioneve dhe klasifikimin sipas dispozitave. Kriteret për projektimin e kullimit horizontal të tubave dhe llogaritjen e elementeve të sistemit të kullimit: distanca ndërmjet, diametrit dhe rënies së kullimit. Kriteret për projektimin e filtrave mbrojtës

Semestri V

Projektimi dhe ndertimi i objekteve të infrastruktures hidraulike

Lënda ju mundëson studentëve të mësojnë plane, zbritje, planet, substrate, procedura projektimi. Punimet përgatitore: mbrojtja e objekteve ndërtimore, objekteve fqinje dhe trashëgimisë kulturore dhe e ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore. Realizimi i punës: punë specifike për ndërtimin e infrastrukturës hidraulike. Pranimi teknik i objekteve. Dokumentacion nga fusha e infrastrukturës hidraulike dhe leje nga organet kompetente. Projektimi i objektit. Shfrytëzimi i planifikimit dhe mirëmbajtjes së ndërtimit.

Organizimi i trafikut hekurudhor

Lënda ju mundëson studentëve të mësojnë parimet themelore të rregullimit automatik. Karakteristikat statike dhe dinamike të elementeve. Reagimi dinamik i elementeve të rendit të parë dhe të dytë. Sensorët e zhvendosjes lineare dhe këndore. Transformatorët e shpejtësisë rrotulluese. Sensorët e forcës. Sensorët e temperaturës. Matja e nivelit, presionit dhe rrjedhës së lëngut. Sensorë të tjerë të rëndësishëm të madhësive kimike dhe fizike. Rregullatorët. Implementimi i mikrokontrolluesve. Aktuatorë elektrikë, hidraulikë, pneumatikë. Njohja me proceset e automatizimit në kompanitë hekurudhore në Evropë.

Ekonomika e Transportit

Lënda ju mundëson studentëve të mësojnë për trafikun dhe transportin rrugor. Organizimi i Qarkullimit Rrugor. parking makinash. Udhëtim. Amortizimi, qiramarrja, ekonomia. Kostot e shfrytëzimit të transportit rrugor. Organizimi i transportit të udhëtarëve në komunikacionin rrugor. Organizimi i transportit rrugor në distancë të madhe. Kostot e punës së automjeteve. Siguria e sistemeve të komunikimit. Ekonomik i Trafikut Rrugor.

Rregullimi i qarkullimit në trafik

Lënda ju mundëson studentëve të mësojnë për karakteristikat dhe diagramin bazë të lëvizjes së trafikut. Regjistrimi/numërimi i lëvizjes së trafikut. Sinjalizim i ndriçuar. Rregullimi i komunikacionit me ndihmën e sinjaleve ndriçuese. Koncepti i funksionimit të sistemit rregullues automatik. Lëvizjet e ngopura dhe kapaciteti i udhëkryqeve individuale të sinjalizuara. Rregullimi i lëvizjes së kalimtarëve. Elementet e planit të sinjalizimit. Llogaritja e planit të sinjalizimit.

Infrastruktura dhe mirembajtja e trafikut hekurudhor

Lënda ju mundëson studentëve të mësojnë zhvillimin e transportit hekurudhor. Karakteristikat e shfrytëzimit të hekurudhave. Ndikimi i mjeteve në hekurudhë. Elementet e hekurudhës në projeksion horizontal. Dukshmëria horizontale në kthesa. Thyerja vertikale e nivelit. Elementet e prerjeve indirekte të trasesë. Shtresat e poshtme të hekurudhës. Shtresat e sipërme të hekurudhës. Pajisjet e trenave. Ndjekja e objekteve në hekurudhë. Paralajmërim i hekurudhës. Standardet e sinjalizimit hekurudhor. Mirëmbajtja e hekurudhave. Projektimi i hekurudhave. Rrjeti i rrugëve të qytetit. Stacioni dhe parkimi i trenave.

Metodat e hulumtimit në trafikun rrugor

Lënda ju mundëson studentëve të përgatiten në fushën e projekteve kërkimore-shkencore dhe kërkimore, në fushën e metodave të kërkimit shkencor, të cilat do t'u shërbejnë atyre për të lehtësuar përgatitjen e projekteve kërkimore dhe të punës kërkimore-shkencore në përgjithësi (gjatë kohës së studimeve, por edhe pas përfundimit të studimeve). Lënda do të fokusohet në metoda të ndryshme të punës kërkimore, njohja e të cilave është parakusht për punë studimore.

Transporti dhe logjistika

Lënda ju mundëson studentëve të mësojnë për faktorët globalë. Teoritë dhe modelet. Karakteristikat e menaxhimit të informacionit. Tregjet globale. Marrëveshjet dhe konventat ndërkombëtare. Treguesit organizativ. Investimi strategjik. Krahasimi dhe përzgjedhja e kostove. Politikat e çmimeve dhe risku në biznes. Planifikimi i burimeve për objektivat e aksionerëve. Kontributi i organizatave për një mjedis të qëndrueshëm. Marrëdhëniet strategjike.

Gjuhë gjermane II

Lënda ju mundëson studentëve të mësojnë Themen neu I dhe Themen neu II. Praktikë me gojë dhe me shkrim, bisedë, gramatikë (parafjalë, koha e shkuar e foljeve, mbiemra - krahasimi i mbiemrave, koha e kryer e foljeve të rregullta, zëri vepror dhe pasiv, fjalitë e nënrenditura). Qëllimi i kësaj lënde është që studentët të kenë njohuri nga letërsia dhe gramatika e gjuhës Gjermane.

Semestri VI

Projekt i Pavarur – Tema e Diplomës

Projekt i Pavarur – Tema e Diplomës