Leksionet e autoshkollës

Program për leksione profesionale në autoshkollë
 
Këto programe janë zhvilluar bazuar në Udhëzimet Administrative Nr. 2008/11, Nr. 2008/5, dhe Nr. 2008/9 dhe legjislacionin tjetër kombëtar të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Mjedisit.
 
Qëllimi i programit
 
Qëllimi i këtij programi është të përcaktojë programin për provimin profesional, procedurat e licencimit për trajnimin e pedagogut profesional nga pjesa teorike për lejen e drejtimit.
 
Programi i provimit profesional përfshin:
 

 • Dispozitat që kanë të bëjnë me trajnimin e kandidatit për shofer;
 • Dispozitat e rregullave të trafikut dhe sigurisë;
 • Psikologjia e të mësuarit të kandidatit për shofer;
 • Mësimdhënie;
 • Teknika e trafikut;
 • Njohja e automjeteve motorike;
 • Metodologjia e të nxënit.


Dokumentet e kërkuara për regjistrimin e kursit
 

 • Aplikimi (i marrë në dorëzimin për seminare);
 • Karte identiteti;
 • Patentë;
 • Patenta e instruktorit të vozitjes;
 • Pagesa


(Pagesa për pjesëmarrjen në seminare bëhet në përputhje me Vendimin e MIT Nr. 8329, datë 02.11.2017 për caktimin e tarifës për paraqitjen e provimit të licencimit, lëshimin e licencës së instruktorit dhe çështje të ngjashme)