Studimet Master

Kolegji “Tempulli” është institucioni i vetëm në vend ku organizohen studimet pasdiplome në transport dhe telekomunikacion.

Arritja e këtij qëllimi realizohet përmes planit dhe programit studimor të studimeve pasdiplome, ku studenti informohet me metodat më bashkëkohore të punës hulumtuese aplikative duke rritur prezantimin profesional me qëllim të pavarësimit në profesion.