Tempus IV

TITULLI I PROJEKTIT TË TËMPUS IV: Roli i Zhvillimit të Kornizave të Kualifikimeve në Reformën e Arsimit të Lartë në Kosovë.

KOHËZGJATJA E PROJEKTIT: 01/09/2009-14/12/2011

FUSHAT E SYNUARA: Punësimet dhe Aftësitë

Përshkrimi i projektit: Përpunimi i mëtejshëm i niveleve të Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve (KKK), që zbatohet për Arsimin e Lartë, përkatësisht për nivelet e KKK: 6, 7 dhe 8, të cilat korrespondojnë me Kornizën Evropiane të Kualifikimeve (KEK). Ajo mund të përfshijë edhe kualifikime të caktuara nën nivelin Bachelor që mund të klasifikohen në nivelin e 5-të të KKK. Kështu, për të përditësuar Doracakun Kombëtar të Kualifikimeve (DKK), në përputhje me trendet europiane në arsimin e lartë dhe në përputhje me kërkesat kombëtare. Në këtë kontekst ka pasur seminare të ndryshme, punëtori, takime dhe aktivitete të tjera tënë organizuara me qëllim të komunikimit dhe rrjetëzimit me iniciativa të ndryshme të ngjashme në vend, rajon dhe Europë.

ANTARËT E KONZORCIUMIT: Universiteti i Salzburgut, Austria, (posedues i grantit) Kolegji Universitar Cork, Universiteti iIrlandës në Edinburg, POLITEHNICA Bukuresht, Rumani, ËUS Austri, Ministria e Arsimit, Shkecës dhe Teknologjisë, Kosovë, Agjensioni i Akreditimit Kosovë