Home

Studimet master

Kolegji  “Tempulli”  është  institucioni  i  vetëm  në  vend  ku  organizohen studimet pasdiplome në transport dhe telekomunikacion.

Arritja e këtij qëllimi realizohet përmes planit dhe programit studimor të  studimeve  pasdiplome,  ku  studenti informohet  me  metodat  më bashkëkohore  të  punës  hulumtuese  aplikative  duke  rritur  prezantimin profesional me qëllim të pavarësimit në profesion.