Home

Studimet Bachelor janë gjashtë semestrale. Semestri i gjashtë është punë praktike ku studentët duhet të punojnë një projekt të pavarur për punën e tyre praktike. Studenti diplomon duke mbrojtur me sukses projektin e tij dhe kështu përfundon studimet e tij në ciklin e parë.

Studimet bachelor

Studimet  Bachelor  janë  gjashtë  semestrale.  Semestri  i  gjashtë  është punë  praktike ku studentët duhet të punojnë një projekt të pavarur për punën e tyre praktike. Studenti diplomon duke mbrojtur me sukses projektin e tij dhe kështu përfundon studimet e tij në ciklin e parë.