Home

Struktura e studimeve

Në dy semestrat e parë (VII dhe VIII) janë vënë lëndët profesionale të përgjithshme të cilat përfaqësojnë bazën mbi përvetësimin e disiplinave profesionale  në  transport.  Në  semestrin  e  nëntë  (IX)  i  ofrohen  lëndët profesionale përkatëse  varësisht  nga  specializimi.  Në  semestrin  e dhjetë  (X)  aplikohet  zbatimi  i  përvojës  (stazhit) përkatësisht  praktika profesionale  dhe  në  fund    prezantohet  puna  hulumtuese  në  formë projekti specialistik përmes së cilës studenti diplomon.  Studimet mund të regjistrohen të rregullta  dhe pa shkëputje nga puna.