Statute

Statuti përmban normat kryesore që rregullojnë veprimtarinë e institucionit, siq janë : organizimi, veprimtaria dhe puna e strukturave përbërëse, autoriteteve dhe organeve drejtuese, zgjedhja ose emërimi i tyre, krijimin e simulimeve të nevojshme për konsultim dhe vendim, përbërjen e qështjeve akademike ndërmjet mësuesëve dhe studentëve veqanarishtë studentëve në qendër, niveleve të delegimit të autoriteteve nga organet qeverisëse dhe menaxhuese , mekaninzmat e sigurimit të cilësisë, burimet e financimit dhe periudhat e vlerësimit të brendshëm të strukturave dhe programeve të studimit, të drejtat dhe detyrimet të stafit akademik dhe joakademik dhe studentëve, si dhe detyra të tjera që e rregullojnë veprimtarinë e Kolegjit Tempulli.