Home

Shërbimi për studentë

Shërbimi për studentë ofron informata për programet e studimit, i pranojnë dhe i udhëzojnë studentët që vijnë, u ndihmojnë studentëve për t’i zgjedhur problemet e tyre lidhur me akomodim, njohjen e kurseve etj.

Disa nga shërbimet që ofrohen nga ky departament janë:

Regjistrimi në studime dhe programe profesionale në Qendrën për Zhvillim Profesional-QZHP;

Orari i mësimit, ligjeratave, ushtrimeve, konsultimeve dhe provimeve;

Paraqitja e provimit dhe marrja e rezultateve;

Aplikimi për vërtetime, certikata,etj;

Paraqitja e kërkesave të ndryshme të parapara në kontratë të studimit, etj.

Studimet master
Studimet bachelor
Trajnimet
Projektet