Regulations

Korniza e mëposhtme e rregullorëve siguron që i gjithë sistemi i brendshëm të ndërtohet në përputhje të plote me dispozitat ligjore të cilat janë në fuqi dhe të sigurojnë një sistem të vendimmarrjes ligjore dhe rregullative.
 
 • Rregullorja për trajtimin e barabartë dhe politikat e mosdiskriminimit;
 • Riorganizimi dhe organizimi i zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në Kolegjin Tempulli.
 • Rregullorja për organizimin dhe sistematizimin e vendeve të punës;
 • Rregullorja për administrimin e veprimtarisë së Keshillit;
 • Rregullorja për organizimin dhe funksionimin e Këshillit akademik;
 • Rregullorja për punën e komitetit mësimor dhe shkencor;
 • Kodi i Etikes (procedurat disiplinore, personeli akademik dhe administrativ);
 • Parakontrata për punë;
 • Deklarata;
 • Rregullorja për përcaktimin, objektivat për programin, punën- studimin;
 • Rregullorja për procedurën e zgjedhjeve për titullin mësimor;
 • Kuadri rregullator për sigurimin dhe menaxhimin e cilësisës;
 • Rregullorja për sondazhe dhe vlerësime;
 • Rregullorja për vlerësim të përformances;
 • Rregullorja për komunikim;
 • Rregullorja për mobilitet për studente dhe staf;
 • Rregullorja për programin Bachelor;
 • Rregullorja për programet e studimeve Master;
 • Manuali i punës për temë diplome Bachelor dhe Master;
 • Rregullorja për përcaktimin e tarifave të shkollimit dhe tarifave të tjera;
 • Rregullorja për Këshillin studentor;
 • Rregullorja për transferimin e studentëve;
 • Rregullorja për ndarjen e bursave;
 • Rregullorja për qendrën e karrierës;
 • Manuali për praktikën e studentëve;
 • Ndalimi i tendencave të pirjes së duhanit në ambientet e Kolegjit Tempulli;
 • Rregullorja për mbrojtjen nga zjarri;
 • Kodi i veshjes;
 • Rregullorja për Biblotekë;
 • Rregullorja për projektet ;
 • Rregullorja për arkiv;
 • Rregullorja e CP.