Home

Raporti i vetëvlerësimit

Kolegji Tempulli ka dorëzuar Raportin e vetëvlerësimit në Agjencionin e Kosovës për Akreditim-AKA në përputhje me kërkesat ligjore siç parshihen në Udhëzimin Administrativ 15/2018.

Studimet master
Studimet bachelor
Trajnimet
Projektet