Home

Transporti dhe Telekomunikacioni është programi studimor në nivelin e studimeve Master, i cili u  mundëson studentëve të studiojnë në tri fusha specializimi:

• Transporti

• Siguria rrugore dhe aksidentet

• Trafiku postar dhe telekomunikacioni