Home

Praktika profesionale

Përveç  praktikës  periodike  gjatë  studimeve,  secili  student  është  i obliguar që para përfundimit të semestrit veror gjatë studimeve në vitin e tretë të studimeve të mbajë praktikën profesionale në kohëzgjatje të një semestri.  Puna praktike  organizohet  me  institucionet  partnere  të  ndryshme  me të cilat Kolegji “Tempulli” bashkëpunon p.sh. Aeroporti Ndërkombëtar i  Prishtinës  “Adem  Jashari”,    Policia  e  Kosovës,  Doganat  e  Kosovës, Hekurudhat  e Kosovës,  Komunat,  Posta  e  Kosovës,  Stacionet  e Autobusëve, Qendrat e Kontrollimit Teknik, etj.