Home

Misioni

Në  përputhje  me  rolin  dhe  rëndësinë  e  transportit  për  zhvillimin ekonomik  të  Kosovës,  misioni  i  Kolegjit “Tempulli”  në  dekadën  e  tretë  të  punës  së  vet ka  synim  kryesor  që  të  vazhdojë,  të  promovojë  dhe  të shpërndajë njohuritë, shkathtësitë dhe aftësitë në fushën e trajnimeve profesionale dhe programeve akademike me qëllim të menaxhimit të trafikut, rritjes së sigurisë në rrugë dhe lehtësimit të komunikimit dhe bashkëpunimit me institucionet relevante, biznesin, industrinë, etj.

Studimet master
Studimet bachelor
Trajnimet
Projektet