Home

LIGJERUESIT

PROGRAMI PËR LIGJERUES PROFESIONAL NË AUTOSHKOLLA

Këto programe zhvillohen duke u bazuar në Udhëzimet Administrative Nr. 2008/11, Nr. 2008/5, dhe Nr. 2008/9 të MTPT-së

Qëllimi i programit

Qëllimi i këtij programi është të përcaktohet programi i provimit profesional, procedura e licencimit për ligjërues profesional për aftësimin e kandidatëve nga pjesa teorike për patentë shofer.

Programi i provimit profesional  përfshin:

- Dispozitat që kanë të bëjnë me aftësimin e kandidatit për shofer;

- Dispozitat e komunikacionit dhe rregullat e sigurisë;

- Psikologjia e të mësuarit të kandidatit për shofer;

- Didaktika;

- Teknika e komunikacionit;

- Njohja e mjetit motorik;

- Metodika e të mësuarit.

Dokumentacioni për paraqitjen e provimit profesional

Për paraqitjen e provimit profesional kandidati duhet të paraqes këto dokumente:

- Aplikacioni;

- Fletëpagesa;

- Dëshmia për përgatitjen profesionale;

- Patentë shoferi;

- Letërnjoftimi apo pasaporta.

Organizimi i provimit profesional

Provimi profesional organizohet në tri pjesë me:

- shkrim-test;

- prezantimi i temës(orës mësimore);

- përgjigje me gojë.

Ç’ka pas prërfundimit të provimit

Kandidati i cili e jep provimin në tërësi i lëshohet vërtetimi i cili vlen deri në lëshimin e  licencës.

Studimet master
Studimet bachelor
Trajnimet
Projektet