Home

Kushtet për pranim

Kolegji “Tempulli” pranon vetëm nxënësit e shkollave të mesme të larta, të cilët kanë përfunduar me sukses testin kombëtar të maturës.

Dokumentet e nevojshme për regjistrim:

• Certifikata e lindjes

• Letërnjoftimi ose pasaporta

• Dëftesat e shkollës së mesme të lartë

• Diploma/Certifikata e shkollës së mesme të lartë

• Dy fotografi.