Home

Kushtet për pranim

Në studimet Master mund të regjistrohen studentët të cilët kanë kryer studimet themelore në institucionet publike ose private në vend dhe jashtë tij. Kushtet e regjistrimit dhe obligimet janë caktuar në përputhje me shkollimin paraprak të kandidatëve sikur vijon:

- Kandidatët të cilët kanë kryer studimet universitare sipas modelit të reformuar duke akumuluar të paktën 180 ECTS kredive ose ekuivalenti i këtyre kredive (studimet trevjeçare) në kohëzgjatje dy vite.

Dokumentet e nevojshme për regjistrim:

• Certifikata e lindjes

• Letërnjoftimi ose pasaporta

• Diploma origjinale universitare e ciklit të parë të studimeve

• Certifikata-transkripti i notave (me pikë-kredi ECTS për secilën lëndë).

• Dy fotografi për index.

Studimet master
Studimet bachelor
Trajnimet
Projektet