Home

Inxhinieria e Trafikut dhe Transporti Rrugor

Inxhinieria e Trafikut dhe Transporti Rrugor-Niveli 6 sipas KKK-Bachelor

Zhvillimi i shpejtë ekonomik varet edhe nga kontributi i ekspertëve të lëmisë së qarkullimit, trafikut dhe transportit rrugor.  Kjo konsiston në nevojën e shkollimit të kuadrove të cilat që nga fillimi do të përgatiten profesionalisht për sferat përkatëse.

Projektet në auditimin e rrugëve, sigurinë rrugore, në infrastrukturor në rehabilitimin, ndërtimin dhe sinjalizimin e rrugëve kërkojnë kuadro me kompetencë të lartë në profesion.

Rezultatet e pritura të mësimit nga studentët:

• të planifikojnë dhe përcjellin rrjedhën e trafikut dhe transportit rrugor,

•  të përpunojnë dhe analizojnë të dhënat lidhur me planifikimin e transportit,

•  të mirëmbajnë dhe menaxhojnë parkun vozitës të organizatave/kompanive,

• të përcaktojnë itinerarin dhe kushtet e transportit,

• të zhvillojnë dhe bëjnë ekspertizën e aksidenteve në trafik,

• të auditojnë sigurinë në rrugë,

• të projektojnë rrugët përfshirë sinjalizimin horizontal dhe vertikal,

• të menaxhojnë punët në qendrat e kontrollimit teknik të automjeteve,

• të organizojnë dhe mbajnë ligjërata nga pjesa teorike në auto shkollë,

• të caktojnë vlerën e dëmtimit të automjeteve në rast aksidenti,

•  të ligjërojnë lëndët e trafikut dhe transportit në shkolla të mesme profesionale, etj.

Disa nga mundësitë për punësim:

• organizatat që merren me transportin urban,

• organizatat që merren me komunikacionin interurban,

• ndërmarrjet për rregullimin e rrugëve,

• serviset ku kryhen kontrollat teknike,

• shërbime profesionale për përdorues në komunikacion,

• trajnime me edukatë dhe kulturë për sjellje në rrugë,

• auto shkolla,

• kompani të sigurimit të automjeteve

• shërbime doganore, etj.

Studimet master
Studimet bachelor
Trajnimet
Projektet