Home

Bëhu instruktor i ngajses

Zgjedhja juaj natyrale edhe për këtë program,  për të gjitha kategoritë e ngasjes:

A1, A, A, C1, C, D, D1, B+E, C1+E, C+E, D1+E, dhe D+E, M, L dhe T

Qëllimi i trajnimit:

Tempulli që nga viti 2006 organizon edhe shkollimin-aftësimin e kandidatëve për instruktor të ngasjes për të gjitha kategoritë.

Aftësimi i kuadrove për instruktorë e plotëson mozaikun e trafikut. Kandidatët pas kryerjes me sukses të këtij shkollimi, do t`i përcjellin aftësitë dhe përvojën e tyre te kandidatët e fillestar për ngasës të automjeteve të gjitha kategorive. Shumë të dhëna flasin në favor të nevojës për fillimin sa më të shpejtë të aftësimit të instruktorëve të tillë, nga të cilat do të përmendim faktin se sot në Kosovë qarkullojnë mbi 600,000 automjete të ndryshme, një numër i madh i të cilave drejtohen nga persona që nuk posedojnë leje të ngasjes, pastaj faktin tjetër se në Kosovë po ashtu punojnë mbi 300 auto shkolla private.

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim:

• Dëftesat e shkollës së mesme;

• Diploma e shkollës së mesme;

• Letërnjoftimi i Republikës së Kosovës;

• Patentë shoferi i Republikës së Kosovës;

• Certifikata mjekësore për instruktor;

• Vërtetimi nga Gjykata Komunale;

Në bazë të nenit 14 të Ligjit Nr. 05/L – 064 për patent shofer, si instruktorë të shoferëve mund të licencohen personat që plotësojnë kushtet më poshtë:

• Duhet të kenë së paku njëzet e pesë (25) vjeç;

• Duhet të kenë përgatitjen e mesme shkollore;

• Duhet të kenë patentë shoferin e kategorisë B së paku pesë (5) vite;

• Duhet të kenë  dëshmi  (certifikatë  ose  diplomë)  se  kanë  përfunduar  trajnimin  për  instruktor  të shoferëve;

• Duhet të kenë dhënë provimin profesional për licencim të instruktorit të shoferëve;

• Duhet të mos jenë të dënuar për vepër penale më shumë se gjashtë (6) muaj burgim, me vendim gjyqësor të formës së prerë.

Pjesa teorike:

• Bazat e teorisë mësimore – Didaktika Andragogjike;

• Psikologjia dhe etika në trafik;

• Bazat e komunikimit në gjuhën shqipe;

• Rregullat dhe siguria në trafik;

• Njohuritë mbi mjetin motorik.

Pjesa praktike:

• Ngasja e mjetit motorik;

• Ngasja personale e mjetit motorikë;

• Ngasja didaktike e mjetit motorikë.

Në fund ?

• Testi dhe ngasja finale, e cila organizohet me komision.

Ç`ka duhet të dimë ...

• Komplet trajnimi përfundon mbrenda 6 muajve;

• Orari caktohet në marrëveshje me kandidatët;

• Kryesisht ligjëratat mbahen të shtunave dhe dielave;

• Shkollimi për instruktor të ngasjes organizohet edhe me ushtrime nga pjesa praktike (16 orë ngasje);

• Në kuadër të trajnimit kadidatët do të ndjekin edhe një seminar për EKO NGASJE, i cili ofrohet gratis prej shtëpisë;

• Pas përfundimit me sukses të shkollimit në programin për instruktor të ngasjes lëshohet Certifikatë Profesionale.

• Motivohet gjinia femrore për konkurim 10% zbritje me rastin e regjistrimit.

 

Studimet master
Studimet bachelor
Trajnimet
Projektet