Drejtori i Institutit

Drejtori i Institutit është Dr. Sc. Mevlan Bixhaku

Brenda strukturës së tij funksionale, Akademia Tempulli gjithashtu ofron Institutin për Sigurinë Rrugore dhe Kërkimin e Transportit “Tempulli”.

Drejtori i Institutit zgjidhet në bazë të një procedure konkurrimi dhe është i hapur për kandidatët brenda dhe jashtë Akademisë Tempulli.

Emërimi i Drejtorit të Institutit bëhet për një periudhë prej katër vjetësh me të drejtë rizgjedhje.

Drejtori i Institutit ka këto kompetenca:

  • Përcakton programin dhe temat e punës shkencore në Institut;
  • Drejton dhe kontrollon zbatimin e programit në lidhje me studimet dhe trajnimet sipas temave përkatëse;
  • Vlerëson punën e anëtarëve të Institutit gjatë vitit akademik;
  • Bashkëpunon ngushtë me departamentet e tjera dhe strukturat e tjera në Tempulli;
  • Raporton arritjet dhe problemet e mundshme te Këshilli Drejtues të Akademisë.