Home

CPC-(M) MENAXHER

PROGRAMI PËR KOMPETENCË PROFESIONALE PËR MENAXHER TË OPERATORIT TRANSPORTUES/CPC-M

Trajnimet zhvillohen në bazë të programeve nga IRU Academy dhe duke u bazuar në  Udhëzimin Administrativ Nr. 2006/15, të MTPT-së

Programet trajnuese bazohen në:

- Direktiva EU/2003/59  - të Parlamentit dhe Këshillit Evropian

- Ligji për transportin rrugor Nr. 2004/1

- Udhëzimi administrativ 2006/15

Qëllimi i trajnimit:

Kurset e trajnimit bazuar në Programet e Akademisë IRU, i janë përshtatur nevojave praktike të kompanive të transportit rrugor dhe shoferëve të tyre, duke i përgatitur ata për tregun gjithnjë e më të kërkuar në harmoni me rregulloret në fuqi. Materialet e kursit janë të dizajnuara për të bërë të mësuarit interaktiv për personat e përfshirë në transportin vendor dhe ndërkombëtar të mallrave dhe të udhëtareve.

Dokumentet e nevojshme:

- Fletëparaqitja;

- Certifikata mjekësore;

- Letërnjoftimi ose pasaporta;

- Patentë shoferi për kategorinë përkatëse.

Kohëzgjatja e kurseve:

- Për transport vendor të udhëtarëve-18 ditë

- Për transport ndërkombëtar të udhëtarëve-14 ditë

- Për transport vendorë të mallrave-18 ditë

- Për transport ndërkombëtar të mallrave-17 ditë

Vlerësimi i rezultateve të nxënies – provimet

Të gjithë kandidatët që përfundojnë me sukses ligjëratat nga pjesa teorike dhe ushtrimet nga pjesa praktike për transportin e mallrave dhe udhëtarëve, duhet t`i nënshtrohen provimit me shkrim para komisionit  profesional nga Ministria e Infrastrukturës.

Lëndët dhe përmbajta e trajnimit

Njohuritë që duhet të merren parasysh për njohjen zyrtare të kompetencës profesionale duhet të mbulohen nga lëndët për transportin rrugor të mallrave, përkatësisht të transportit rrugor të udhëtarëve.

- E drejta Civile;

- E drejta Tregtare;

- E drejta e punës dhe sigurimit social;

- E drejta fiskale;

- Menaxhimi i biznesit dhe i financave të kompanisë;

- Qasja në treg;

- Standardet dhe aspektet teknike;

- Siguria Rrugore.

Studimet master
Studimet bachelor
Trajnimet
Projektet