Home

Burimet e mësimit dhe objektet

Në Kolegjin Tempulli ekzistojnë mjediset dhe asetet e duhura për kryerjen e procesit mësimor, si:

Sallat për ligjërata, sallat e profesorëve, sallat për ushtrime dhe ligjërata;

Laboratori i teknologjisë informative dhe laboratori për diagnostifikimin e automjeteve;

Mjetet e pajisjet për përgatitjen teorike dhe praktike;Lidhjet me internet, pajisje kompjuterike për stafin dhe studentët;Librari me kapacitetin e duhur në përputhje me numrin e stafit dhe studentëve;

Mbulimi i lëndëve dhe kurseve të studimit me literaturë shtesë nga fondi i bibliotekave qendrore apo të njësive (departamenteve);

Shërbime të tjera për kandidatet: salla, fotokopje, printim, kërkim literature, shërbim informacioni, stafi i shërbimit etj;

Shërbime të tjera për stafin dhe kandidatet: mjedise çlodhëse-argëtuese si bufea për kandidat etj;

Kompjuter, projektor në përputhje me numrin e stafit dhe studentëve.

Studimet master
Studimet bachelor
Trajnimet
Projektet