Home

Bashkëpunimi me institucionet vendore

Deri më tash Tempulli ka firmosur këto marrëveshje bashkëpunimi me institucione-kompani vendore:

- Marrëveshje bashkëpunimi me Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës, viti 2005.

- Marrëveshje bashkëpunimi me Trupat e Mbrojtjes së Kosovës, viti 2006.

- Marrëveshje bashkëpunimi me Ministrinë e Transportit dhe Postë-telekomunikacionit të Kosovës, viti 2006.

- Marrëveshje bashkëpunimi me Shërbimin Doganor të Kosovës në Prishtinë, viti 2006.

- Marrëveshje bashkëpunimi me Hekurudhat e Kosovës, viti 2009

- Marrëveshje bashkëpunimi me Kombinatin Xehtaro Metalurgjik “Trepça” në Mitrovicë, viti 2009.

- Marrëveshje bashkëpunimi me Komunën e Prishtinës përkatësisht me Ndërmarrjen Komunale “Trafiku Urban”,         Prishtinë, viti 2009.

- Marrëveshje bashkëpunimi me Shkollën e Mesme Mekanike “Shtjefën Gjeqovi” në Prishtinë, viti 2009.

- Marrëveshje bashkëpunimi me përfaqësuesin legal të kompanisë “YAMAHA” dhe “SUZUKI” për Kosovë, Kompania     “AUTOKAQANDOLLI”, Prishtinë, viti 2009.

- Marrëveshje bashkëpunimi me përfaqësuesin legal të kompanisë “PHILIPS” për Kosovë, Kompania “SIMENA” në       Prishtinë, viti 2009.

- Marrëveshje bashkëpunimi me Policinë e Kosovës, viti 2010.

- Marrëveshja e bashkëpunimit me Oda Ekonomike e Kosovës, viti 2010.

- Marrëveshje bashkëpunimi me Postën e Kosovës, viti 2012.

- Marrëveshje bashkëpunimi me Doganat e Kosovës, viti 2012.

- Marrëveshje bashkëpunimi me Shoqata Elektroteknike e Kosovës, viti 2012.

- Marrëveshje bashkëpunimi me Ministrinë e Forcës së Sigurisë së Kosovës, viti 2013.

- Marrëveshje bashkëpunimi me Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave, viti 2014.

 

Përveç marrëveshjeve të bashkëpunimit të lartcekura, Tempulli bashkëpunon ngushtë edhe me:

- Ministrinë e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT)

- Ministrinë e Transportit dhe Postë-telekomunikacionit (MTPT)

- Ministrinë e Punëve të Brendshme (MPB)

- Gjykatat Komunale dhe të Qarkut në mbarë Kosovën

- Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike në Prishtinë

- Universitetin Shtetëror të Tetovës

- Postën dhe Telekomin e Kosovës (PTK)

- Shërbimin Policor të Kosovës

- Federatën e Auto Shkollave të Kosovës

- Kompanitë e Sigurimit

Bashkëpunimi me institucionet ndërkombëtare

Deri më tash Tempulli ka firmosur këto marrëveshje bashkëpunimi me këto institucione-organizata ndërkombëtare:

- Marrëveshje bashkëpunimi me Organizatën franceze Atlas Logistique, viti 2001.

- Marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin e Sarajevës përkatësisht me Fakultetin e Komunikacionit dhe               Komunikimeve, Sarajevë, viti 2002.

- Marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin e Zagrebit përkatësisht me Fakultetin e Shkencave të Komunikacionit     në Zagreb, Republika e Kroacisë, viti 2008.

- Marrëveshje bashkëpunimi me Ministrinë e Punëve Publike,Transportit dhe Telekomunikacionit përkatësisht Instituti   i Transportit në Tiranë, Republika e Shqipërisë, viti 2009.

- Marrëveshje bashkëpunimi me Connect South Esat Association - Austria, viti 2014.

- Marrëveshje bashkëpunimi me European Road Stars Academy, viti 2014.

- Marrëveshje bashkëpunimi me Politecnica Ingegneria ed Architettura, Modena, Itali, viti 2015.

- Marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin Sapienza të Romës ( Qendra Hulumtuese për Transport dhe Logjistikë),   Itali, 2015.

- Marrëveshje bashkëpunimi me Fakultetin e Shkencave Teknike të UKLO University St. Climent Ohridski, Manastir, 2015.

- Marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin “Aleksandër Moisiu” Durrës, 2015.

Përveç këtyre marrëveshjeve të bashkëpunimit të lartcekura, Tempulli bashkëpunon ngushtë edhe me:

- Institutin e Certifikuar për Transport dhe Logjistikë të Mbretërisë së Bashkuar (CILT)

- Komisioni Europian - Në hartimin e Kornizës së kualifikimeve.

- Programi TEMPUS me WUS-in.

- International Road Union (IRU) me seli në Gjenevë.

- Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike në Universitetin e Tiranës, në Tiranë, Republika e Shqipërisë.

- Fakultetin Teknik, seksioni i Komunikacionit Rrugor dhe Transportit në Universitetin “Shën Klementi i Ohrit” në         Manastir, Republika e Maqedonisë.

- Shoqata e Transportuesve të Shqipërisë “ANALTIR” në Tiranë, Republika e Shqipërisë.

Studimet master
Studimet bachelor
Trajnimet
Projektet