Home

Rezultatet nga pyetësori i lansuar online me qëllim marrjen e mendimit të qytetarëve lidhur me faktorët që mund të kontribuojnë në përmirësimin e gjendjes aktuale të sigurisë në rrugë