Burimet mësimit dhe objektet

Në Kolegjin Tempulli ekzistojnë mjediset dhe asetet e duhura për kryerjen e procesit mësimor, si:

  • Sallat për ligjërata, sallat e profesorëve, sallat për ushtrime dhe ligjërata;
  • Laboratori i teknologjisë informative dhe laboratori për diagnostifikimin e automjeteve;
  • Mjetet e pajisjet për përgatitjen teorike dhe praktike;
  • Lidhjet me internet, pajisje kompjuterike për stafin dhe studentët;
  • Librari me kapacitetin e duhur në përputhje me numrin e stafit dhe studentëve;
  • Mbulimi i lëndëve dhe kurseve të studimit me literaturë shtesë nga fondi i bibliotekave qendrore apo të njësive (departamenteve);
  • Shërbime të tjera për kandidatet: salla, fotokopje, printim, kërkim literature, shërbim informacioni, stafi i shërbimit etj;
  • Shërbime të tjera për stafin dhe kandidatet: mjedise çlodhëse-argëtuese si bufea për kandidat etj;
  • Kompjuter, projektor në përputhje me numrin e stafit dhe studentëve.