Struktura e studimeve

Programet  mësimore  janë  të  strukturuara  mjaft  mirë  dhe  plotësojnë kërkesat  themelore  për  punë  cilësore. Programet  e  punës  janë  të konceptuara  në  përputhshmëri  me  zhvillimet  në  Hapësirën  Europiane të  Arsimit  të Lartë  (HEAL).  Natyra  dhe  specifika  e  këtyre  programeve premton arritshmëri sipas nevojave të tregut të punës. Programet për secilën lëndë kanë strukturën bazë me qëllime, objektiva, metodologji, përmbajtje, vlerësim dhe literaturë.

Studimet janë të rregullta  dhe pa shkëputje nga puna.