Kushtet për pranim

Kolegji “Tempulli” pranon vetëm nxënësit e shkollave të mesme të larta, të cilët kanë përfunduar me sukses testin kombëtar të maturës.

Dokumentet e nevojshme për regjistrim:

  • Certifikata e lindjes
  • Letërnjoftimi ose pasaporta
  • Dëftesat e shkollës së mesme të lartë
  • Diploma/Certifikata e shkollës së mesme të lartë
  • Dy fotografi.