Forma e studimeve

Ngarkesa  e  studentit  me  orë  për  një  semestër  përfshinë  ligjëratat, ushtrimet, punën praktike, seminaret, punën individuale (në bibliotekë apo shtëpi), provimet dhe aktivitetet tjera vlerësuese në të gjitha lëndët që e formojnë strukturën e programit mësimor për semestër.