Diploma Master

Diploma  Master  është  diploma e  dytë  e  studimeve  të  larta universitare.  Kjo  diplomë  ka gjithsej  120  ECTS  kredi  (pikë). Studimet zgjasin 1 deri 2 vjet.

Kualifikimi: Master në transport dhe telekomunikacion

Specializimi:  Siguria  rrugore  dhe aksidentet (p.sh)