Diploma Bachelor

Studentët  që  përfundojnë  studimet  trevjeçare,  mbledhin  180  ECTS kredi (pikë) dhe marrin diplomën me titullin mbi kualifikimin përkatës.

Bachelor në Trafikun Ajror dhe Transport (p.sh)