Akreditimi dhe licencimi

Kolegji “Tempulli” është bartës privat i arsimit të lartë (BPrAL) i akredituar dhe licencuar.

Për herë të parë është akredituar me datë 18 Dhjetor 2001 nga Departamenti i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (Misioni i Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë UNMIK).

Akredituar nga Agjencia e Kosovës për Akreditim, The Chartered Institute of Logistics and Transport/CILT International, International Road Transport Union/IRU Academy.

Licencuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.