Akreditimi dhe licencimi

Kolegji “Tempulli” është bartës privat i arsimit të lartë (BPrAL) i akredituar dhe licencuar.

Për  herë  të  parë  është  akredituar  me  datë  18  Dhjetor  2001  nga Departamenti i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (Misioni i Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë UNMIK).

Akredituar nga  Agjencia  e  Kosovës  për  Akreditim,  The  Chartered Institute  of  Logistics  and  Transport/CILT International,  International Road Transport Union/IRU Academy.

Licencuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.